Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable

Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable

Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices to konferencja organizowana przez DARIAH-PL, DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski w ramach programu Dariah Theme.

Podstawowym celem wydarzenia będzie ułatwienie współpracy między instytucjami kultury i dziedzictwa oraz badaczami z obszaru nauk humanistycznych. Główne potrzeby oraz bariery związane z realizacją wspólnych projektów instytucji naukowych i sektora GLAM w Polsce zostały określone w ramach przeprowadzonej przez DARIAH-PL, DARIAH-DE i Koalicja Otwartej Edukacji w roku 2016 serii warsztatów 'Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools'. Tegoroczna konferencja pozwoli na wypracowanie praktycznych rozwiązań problemów dotyczących udostępniania i wykorzystywania danych dziedzictwa kulturowego w badaniach naukowych – zarówno na gruncie technicznym, jak i prawnym.

Konferencja będzie okazją do próby udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jaki sposób cyfrowe zasoby dziedzictwa są lub mogą być wykorzystywane w badaniach z zakresu nauk humanistycznych?
  • Jak wyglądają strategie tworzenia, rozwijania i udostępniania cyfrowych kolekcji muzealnych i archiwalnych? Czy uwzględniają one potrzeby badaczy?
  • Czy można lepiej zintegrować sposoby udostępniania danych dziedzictwa kulturowego z metodami oraz narzędziami akademickimi?
  • Jakie kompetencje powinni posiadać i rozwijać badacze, aby dobrze wykorzystywać cyfrowe zasoby?
  • Jak biblioteki, muzea czy archiwa cyfrowe mogą skutecznie zachęcać badaczy do korzystania z udostępnianych przez nie danych?
  • Jak udostępniać i wykorzystywać cyfrowe zbiory z poszanowaniem norm prawnych? Jakie rozwiązania i narzędzia prawne mogą zwiększyć i ułatwić wykorzystanie zasobów kultury i dziedzictwa w badaniach naukowych?
  • Jakie wyzwania wiążą się z rozwojem technologii umożliwiających przetwarzanie i udostępnianie cyfrowych zasobów dziedzictwa? Czy potrzebne są wspólne standardy i protokoły wymiany danych? Jak powinny być one wypracowywane, upowszechniane i wdrażane?
  • Jak projektować i wykorzystywać interfejsy API?

Instytucje i organizacje będą mogły zaprezentować gromadzone przez siebie cyfrowe zbiory w kontekście ich aktualnego lub potencjalnego wykorzystania w badaniach naukowych, akademicy zaś – swoje doświadczenia w zakresie współpracy z sektorem GLAM oraz dobre praktyki wykorzystania danych dziedzictwa i kultury w projektach naukowych. Omówione zostaną także metody tworzenia, rozwoju i udostępniania kolekcji oraz pracy z danymi dotyczącymi historii czy dziedzictwa kulturowego. Polskie doświadczenia zostaną zestawione z rozwiązaniami wypracowanymi przez niemieckie konsorcjum DARIAH.

Wystąpieniom towarzyszyć będą dwie ścieżki warsztatowe, zaprojektowane z uwzględnieniem merytorycznej treści wystąpień przygotowanych przez uczestników konferencji. Pierwsza z nich będzie dotyczyć technicznych aspektów współpracy badaczy i sektora GLAM, w tym standardów, protokołów wymiany danych, wykorzystania API czy udostępniania cyfrowych obiektów (w tym modeli 3D). Druga poświęcona będzie prawnym uwarunkowaniom udostępniania i wykorzystania cyfrowych zasobów, takim jak prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa sui generis, wolne licencje czy polityki otwartości. Podczas warsztatów wypracowane zostaną zestawy rekomendacji dla instytucji kultury i dziedzictwa oraz naukowców, które ułatwią im prowadzenie wspólnych badań i projektów.

Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable
19Kwiecień,2018
Kontakt: 
Adnotacje: 

Zgłoszenia (abstrakty o objętości nieprzekraczającej 500 słów) można przesyłać do 18 marca 2018 na adres: dariah@uw.edu.pl. Powiadomienia o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia zostaną wysłane do 23 marca 2018.

Lokalizacja i adres: 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ul. Dobra 56, 00-001 Warszawa