Aktualności

23 / 04 / 2014

Efektem będzie opracowanie 19 kolekcji archiwalnych ze zbiorów fundacji, stowarzyszeń i bibliotek. Zadanie realizowane będzie dzięki dotacji w ramach programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

18 / 04 / 2014

Każde zadanie musi zawierać trzy elementy: prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki oraz zorganizowanie jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczność („święto biblioteki”).

Według regulaminu konkursu projekty istotne dla realizacji celów priorytetu powinny m.in. wykorzystywać najciekawsze zjawiska literackie i wpisywać je - w możliwie szerokim kontekście - w realizowane projekty, uwzględniając jednocześnie przemiany w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.

Jakie zadanie można sfinansować w ramach dotacji?

 • Obsługa administracyjna i finansowa zadania (maksymalnie 10% dofinansowania)
 • Wynagrodzenia twórców, wykonawców, prelegentów i innych osób biorących udział w realizacji zadania 
 • Prawa autorskie
 • Najem pomieszczeń, sprzętu i urządzeń
 • Projektowanie, wykonanie i montaż wystaw i scenografii
 • Transport osób i rzeczy
 • Noclegi osób biorących udział w realizacji zadania
 • Wydawnictwa drukowane i elektroniczne
 • Promocja
 • Dokumentacja zadania (fotograficzna, filmowa itp.)
 • Zakup materiałów
 • Ochrona osób i mienia
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 • Obsługa techniczna
 • Catering (maksymalnie 10% dofinansowania)
 • Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
 • Koszty pracy wolontariuszy

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 30.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia.

Priorytet Partnerstwo publiczno-społeczne jest częścią Programu Ministra Promocja literatury i czytelnictwa. Będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

Polecamy artykuł umieszczony na portalu www.ngo.pl pt. "Partner w bibliotece. Umowa o współpracy upoważnia do wniosku o dotację".

15 / 04 / 2014

Projekt ma na celu wspieranie e-wolontariatu. O grant mogą ubiegać się instytucje, ogranizacje, ale także grupy nieformalne. Wnioski można składać do 30 kwietnia.

Konkurs grantowy organizuje Fundacja Dobra Sieć wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Więcej informacji o konkursie na stronie e-wolontariat.pl

09 / 04 / 2014

W tym roku na koncercie wystąpi największa gwiazda białoruskiej sceny - Lyapis Trubetskoy. To rockowa grupa grająca mieszankę rocka, punka i ska. Za wykonywanie krytykujących reżim piosenek Lyapis ma zakaz występów na Białorusi.

Wyrażając solidarność z Białorusinami, nie wolno zapominać o wydarzeniach u innego wschodniego sąsiada Polski. Koncert będzie okazją do wyrażenia poparcia dla walczących o wolność Ukraińców. Poza Lyapis Trubetskoy na scenie pojawią się Kozak System, Maleo Reggae Rockers oraz Amaroka. Wszyscy muzycy, którzy zagrają na tegorocznym koncercie ,,Solidarni z Białorusią", występowali na kijowskim Majdanie.

W trakcie wydarzenia będzie można usłyszeć również białoruską poezję recytowaną przez polskich i białoruskich aktorów. Jako gość koncertu wystąpi także Andrzej Poczobut - dziennikarz, który za krytykę reżimu Łukaszenki siedział w więzieniu. Ponadto wszyscy Solidarni z Białorusią będą mogli wziąć udział w specjalnym happeningu. Koncert będzie transmitowany na Białorusi za pośrednictwem TV Biełsat oraz radio Racyja

W tym roku akcji „Solidarni z Białorusią” będzie towarzyszyć wystawa na Krakowskim Przedmieściu białoruskich plakacistów, których prace nie mogą zawisnąć w Mińsku, oraz warsztaty i debaty na temat sytuacji na Białorusi.

Organizatorem koncertu jest Inicjatywa Wolna Białoruś wraz ze Stołeczną Estradą przy wsparciu Miasta st. Warszawy, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Klubu Inteligencji Katolickiej, Fundacji Otwarty Dialog, Posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Zalewskiego, oraz Domu Spotkań z Historią.

03 / 03 / 2014

W latach 2014-2016 chcemy osiągnąć nastepujące cele: 

 • opracowanie modelu współpracy archiwów społecznych z państwem, uporządkowanie jej statusu prawnego przez nowelizację Prawa archiwalnego (umożliwienie współpracy archiwów społecznych z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych) i przygotowanie założeń do docelowej ustawy, która wprowadzi archiwa społeczne do polskiego prawa (pomocniczość państwa);
 • wzmocnienie „wewnętrzne”: profesjonalizacja dziedziny, zwiększenie kompetencji archiwistów społecznych (dostęp do wiedzy, szkolenia), dostarczenie narzędzi m.in. informatycznych do zabezpieczania, opracowywania, digitalizowania i udostępniania zbiorów;
 • stworzenie Sieci archiwów społecznych: samoorganizacja i integracja środowiska, budowa platformy wymiany informacji i doświadczeń (portal „branżowy” archiwa.org);
 • wzmocnienie „zewnętrzne”: zmiana pozycji społecznej, adekwatnie do wagi jej funkcji kulturowej (promocja i komunikacja społeczna).

Więcej informacji o programie „Obywatele dla demokracji”.

17 / 11 / 2013

Biblioteki, poprzez aktywizację lokalnej społeczności, wypełniły misję ratowania i upowszechniania świadectw historii. W publikacji przedstawieni zostali koordynatorzy i realizatorzy projektu w bibliotekach, a także środowiska, które współuczestniczą w tym procesie. Opisane zostaną zgromadzone zbiory oraz podejmowane działania, przedstawione liczne fotografie.

Publikację mogą otrzymać bezpłatnie, (oprócz zespołów CATL-i, które otrzymają je bez zamawiania), wszyscy zainteresowani, którzy zgłoszą się za pośrednictwem maila: as@karta.org.pl – do 15 grudnia 2013. 

17 / 10 / 2013

Program „Archiwistyka Społeczna” wspiera przedsięwzięcia, mające na celu poprawę jakości procesu gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania niepaństwowego zasobu archiwalnego organizacji pozarządowych. 

Celem Programu jest wsparcie metodologiczne działających w Polsce instytucji gromadzących niepaństwowy zasób archiwalny oraz stworzenie warunków do poszerzenia wiedzy o zasobie i instytucjach będących w jego posiadaniu. Istotnym elementem jest również ułatwienie dostępu do niepaństwowego zasobu archiwalnego przy zastosowaniu atrakcyjnych, wykorzystujących nowe media, form ich prezentacji.poszerzenie wiedzy o materiałach archiwalnych z zakresu niepaństwowego zasobu archiwalnego oraz ułatwienie dostępu za pośrednictwem Internetu.

W ramach Programu wyróżnić należy 4 cele operacyjne:
1. Zabezpieczenie i konserwacja zasobów;
2. Opracowanie, archiwizacja i digitalizacja zasobów;
3. Upowszechnienie wiedzy o metodach gromadzenia i zabezpieczenia zasobów oraz o instytucjach gromadzących zasób; 
4. Udostępnienie zasobu za pośrednictwem urządzeń multimedialnych i Internetu. 

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów przewidujących:

 • szczegółową kwerendę i opis zbiorów zaliczanych do niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • gromadzenie i archiwizację zasobu;
 • digitalizację i archiwizację zasobu;
 • szkolenia w zakresie gromadzenia, przechowywania, digitalizacji oraz upowszechniania niepaństwowego zasobu archiwalnego, poruszające zagadnienia dotyczące prawa autorskiego;
 • budowa narzędzi multimedialnych służących upowszechnieniu informacji o niepaństwowym zasobie archiwalnym. 


Program jest skierowany do organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

 

 

30 / 09 / 2013

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Nabór wniosków odbywa się do 30 listopada 2013 roku. O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące: organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; uczelnie publiczne. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

 • opracowanie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem niepaństwowego zasobu archiwalnego wraz z przeprowadzeniem koniecznych prac konserwatorskich;
 • digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich;
 • udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych lub/oraz sieci rozległych (Internetu) poprzez portale internetowe;
 • przechowywanie zasobów cyfrowych z zapewnieniem trwałości i bezpieczeństwa danych cyfrowych.

Link do regulaminu na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zachęcamy do zapoznania się z konkursem.