Aktualności

18 / 03 / 2015

Pojawili się przedstawiciele: z województwa mazowieckiego (Warszawa, Siedlce, Węgrów), małopolskiego (Kraków), zachodniopomorskiego (Police), pomorskiego (Sopot, Nowy Dwór Gdański), kujawsko-pomorskiego (Aleksandrów Kujawski), dolnośląskiego (Głogów, Ząbkowice Śląskie), podlaskiego (Grajewo), podkarpackiego (Lesko), świętokrzyskiego (Ostrowiec Świętokrzyski),  warmińsko-mazurskiego (Olsztyn) oraz lubelskiego (Lublin, Bogucin).


fotografia szkolenie stacjonarne

 Katarzyna Ziętal (KARTA) podczas prelekcji z opracowania zbiorów archiwalnych.

 

Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia Alicji Wancerz-Gluzy, która w prelekcji „Od podziemnej Karty do stabilizowania archiwistyki społecznej w Polsce” – przedstawiła historię i działalność Ośrodka KARTA, kładąc nacisk na pokazanie ruchu społecznego i tworzenie archiwów – jako podstawę istnienia Ośrodka oraz pokazując: jak, dlaczego i po co KARTA przyjęła na siebie rolę rzecznika interesów archiwistów społecznych (jaki jest sens i cel projektu, w ramach którego odbywają się szkolenia).

Następne godziny szkolenia wypełniły wykłady i warsztaty z zakresu, m.in.: pozyskiwania, porządkowania i opracowania zbiorów archiwalnych – prowadzone przez Katarzynę Ziętal. O specyfice przechowywania i digitalizowaniu zbiorów fotograficznych, a także o tworzeniu cyfrowego archiwum fotografii mówiła Małgorzata Pankowska-Dowgiało.

Drugiego dnia szkoleń – mecenas Małgorzata Sudoł zapoznała uczestników szkolenia z zagadnieniami prawa autorskiego.

Blok na temat sposobów i źródeł finansowania działań archiwum społecznego poprowadzili wieloletni praktycy tej dziedziny z Ośrodka KARTA: Artur Jóźwik i Agnieszka Gleb.

Jak przygotować i przeprowadzić (biograficzne) nagranie świadka historii? Jak opracować je technicznie, czy i w jakim zakresie można udostępnić je w Internecie? – o tych aspektach (merytorycznego, technicznego, prawnego, etycznego...) działania archiwum społecznego „historii mówionej” opowiedział w niedzielny wieczór Dominik Czapigo.

Ostatniego – trzeciego – dnia szkoleń o wykorzystywaniu zbiorów poza Internetem (wystawy, publikacje) – mówił Łukasz Żywulski – kustosz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie – uczestnik szkoleń w poprzednim projekcie KARTY – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. 

Następnie uczestnicy dowiedzieli się, jak można promować i udostępniać własne zbiory w Internecie. Małgorzata Kudosz – w pierwszej części wystąpienia – zaprezentowała stronę Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej i przeprowadziła warsztat z implementowania stron CATL/CAS. W drugiej części – opowiedziała o programach do promocji materiałów archiwalnych w Internecie. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali podziękowania od Organizatorów i certyfikaty uczestnictwa (z wyszczególnieniem zakresu szkolenia) z rąk Małgorzaty Kudosz, a także publikacje „fachowe” w dziedzinie archiwistyki społecznej, wydane przez KARTĘ. 

Nie obyło się też bez wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, które dobrze oddaje atmosferę przyjaznych relacji i serdeczności, panującą wśród uczestników.

W szkoleniu wzięły udział osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z archiwistyką społeczną, jak i ci, którzy mają już bogate doświadczenie.

Są to następujące organizacje:

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie (Olsztyn)

Fundacja Generacja TR WARSZAWA (Warszawa)

Fundacja im. Juliana Antonisza (Kraków)

Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa (Ząbkowice Śląskie)

Fundacja Sopockie Korzenie (Sopot)

Fundacja Wengroove (Węgrów)

Muzeum Historyczne. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” (Police)

Siedleckie Towarzystwo Naukowe (Siedlce)

Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” (Aleksandrów Kujawski)

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski (Nowy Dwór Gdański)

Stowarzyszenie „Mój Bogucin” (Bogucin)

Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Sudoł (Ostrowiec Świętokrzyski)

Stowarzyszenie Przyjaciół S.O.S. (Warszawa)

Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość (Lublin, Zarząd Główny)

Towarzystwo Miłośników Leska i Okolic (Lesko) 

Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (Grajewo)

Towarzystwo Przyjaciół Niziny Ciechocińskiej Otłoczyn (Aleksandrów Kujawski)

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej (Głogów)


fotografia szkolenie stacjonarne

Małgorzata Pankowska-Dowgiało (Fundacja Ośrodka KARTA) prowadzi blok szkoleniowy z przechowywania, opracowania i digitalizowania zbiorów

 


fotografia szkolenie stacjonarne

Uczestnicy szkolenia podczas warsztatu z digitalizacji materiałów archiwalnych. Przy skanerze siedzą od lewej: Maciej Robak (Fundacja Wengroove w Węgrowie), Łukasz Przelaskowski (Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Szreniawa w Ząbkowicach Śląskich)

 
Dominik Czapigo (KARTA) prowadzi warsztat z „oral history”.

 
Wojciech Bujnowski (Muzeum historyczne. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”) odbiera certyfikat uczestnictwa z rąk Małgorzaty Kudosz (KARTA)

 

11 / 03 / 2015

Konferencja odbędzie się w marcu w czterech miastach wojewódzkich:

Katowice, 23 marca 2015 r., Hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1

Kraków, 24 marca 2015 r., Hotel ASPEL, ul. Bratysławska 2

Poznań, 26 marca 2015 r., Hotel IOR, ul. Wł. Węgorka 20

Gdańsk, 27 marca 2015 r., Hotel Focus, ul. Elbląska 85

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wstęp wolny.

PROGRAM KONFERENCJI dostępny jest na stronie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać do 16 marca 2015, do godz. 13:00 na adres e-mail: d.stronkowska@filantropia.org.pl.

 

09 / 03 / 2015

Wydarzenie odbędzie się 14 maja 2015 roku we wrocławskim Klubie Kultury “Kolejarz”, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu. 

06 / 03 / 2015

Jak piszą realizatorki projektu: „Znajdziesz tu m.in. biogramy działaczek emancypacyjnych i innych ważnych postaci dla historii kobiet w Polsce, opisy miejsc ważnych dla ruchu emancypacji kobiet, trasy śladami emancypantek po różnych miejscowościach w Polsce, a także opisy herstorycznych inicjatyw realizowanych w różnych polskich miastach, miasteczkach i wsiach”.

Administratorką Archiwum jest Fundacja Przestrzeń Kobiet.

Więcej informacji na stronie Archiwum Historii Kobiet.  

Fanpage AHK: https://www.facebook.com/archiwumhistoriikobiet.

25 / 02 / 2015

Bazę źródłową dwóch prezentacji stanowi 45 relacji biograficznych audio oraz archiwalia ze zbiorów Ośrodka KARTA, pozyskane w ramach projektu W kolejce po równość. Polska 1945-1956 w opowieściach kobiet oraz  relacje audio pozyskane w projekcie Nauczyciele i uczniowie. Opowieści o tajnym nauczaniu, który był realizowany w 2011 roku.

Relacje biograficzne są dostępne na stronie Opowieści o XX wieku

Adres strony: http://www.opowiescioxxwieku.karta.org.pl/

 

19 / 02 / 2015

Przyjęta treść poprawki: 

1)      Po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:
Art. 43a Na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może zlecać realizację zadań publicznych w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, udostępniania lub zabezpieczania materiałów archiwalnych tworzących niepaństwowy zasób archiwalny.

2)      W art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Jeżeli ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie lub zabezpieczanie materiałów archiwalnych tworzących niepaństwowy zasób archiwalny było realizowane na zasadach określonych w art. 43a, materiały te:
1. z dniem wszczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości jednostki organizacyjnej przechowującej je stają się własnością państwa i wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego;
2. podlegają przekazaniu do archiwum państwowego wskazanego decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych niezwłocznie po wszczęciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 1.

Treść ustawy znajduje się na stronie internetowej Sejmu.

13 / 02 / 2015

Sfinansowane zostaną projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, adresowane do instytucji i osób sprawujących władzę na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Celem tych projektów powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych, prowadzonych przede wszystkim w trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pokazywanie efektów tych działań. 

Więcej informacji na stronie: ngo.pl