Aktualności

25 / 02 / 2015

Bazę źródłową dwóch prezentacji stanowi 45 relacji biograficznych audio oraz archiwalia ze zbiorów Ośrodka KARTA, pozyskane w ramach projektu W kolejce po równość. Polska 1945-1956 w opowieściach kobiet oraz  relacje audio pozyskane w projekcie Nauczyciele i uczniowie. Opowieści o tajnym nauczaniu, który był realizowany w 2011 roku.

Relacje biograficzne są dostępne na stronie Opowieści o XX wieku

Adres strony: http://www.opowiescioxxwieku.karta.org.pl/

 

19 / 02 / 2015

Przyjęta treść poprawki: 

1)      Po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:
Art. 43a Na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może zlecać realizację zadań publicznych w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, udostępniania lub zabezpieczania materiałów archiwalnych tworzących niepaństwowy zasób archiwalny.

2)      W art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Jeżeli ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie lub zabezpieczanie materiałów archiwalnych tworzących niepaństwowy zasób archiwalny było realizowane na zasadach określonych w art. 43a, materiały te:
1. z dniem wszczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości jednostki organizacyjnej przechowującej je stają się własnością państwa i wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego;
2. podlegają przekazaniu do archiwum państwowego wskazanego decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych niezwłocznie po wszczęciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 1.

Treść ustawy znajduje się na stronie internetowej Sejmu.

13 / 02 / 2015

Sfinansowane zostaną projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, adresowane do instytucji i osób sprawujących władzę na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Celem tych projektów powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych, prowadzonych przede wszystkim w trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pokazywanie efektów tych działań. 

Więcej informacji na stronie: ngo.pl

12 / 02 / 2015

szkolenie stacjonarne

Fot. po lewej stronie: Maria Ohanowicz-Tarasiuk (Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich) podczas krótkiej autoprezentacji.

 

Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia Alicji Wancerz-Gluzy, która w prelekcji „Od podziemnej Karty do stabilizowania archiwistyki społecznej w Polsce” – przedstawiła historię i działalność Ośrodka KARTA, kładąc nacisk na pokazanie ruchu społecznego i tworzenie archiwów – jako podstawę istnienia Ośrodka oraz pokazując: jak, dlaczego i po co KARTA przyjęła na siebie rolę rzecznika interesów archiwistów społecznych (jaki jest sens i cel projektu, w ramach którego odbywają się szkolenia).
Fot. Od lewej siedzą – Magdalena Michalska (Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”), Katarzyna Gumowska (Stowarzyszenie Arteria), Anna Lewińska (Fundacja Ważka), Agnieszka Bohdanowicz (Fundacja Aby Nikt Nie Zginął. Filmowe Archiwum Historii Opowiedzianej)

 

Następne godziny szkolenia wypełniły wykłady i warsztaty z zakresu, m.in.: pozyskiwania, porządkowania i opracowania zbiorów archiwalnych – prowadzone przez Monikę Lipkę. O specyfice przechowywania i digitalizowaniu zbiorów fotograficznych, a także o tworzeniu cyfrowego archiwum fotografii mówiła Joanna Łuba.

Dużą uwagę uczestników skupiła także – drugiego dnia szkoleń – mecenas Małgorzata Sudoł, która zapoznała uczestników szkolenia z zagadnieniami prawa autorskiego.

Blok na temat sposobów i źródeł finansowania działań archiwum społecznego poprowadzili wieloletni praktycy tej dziedziny z Ośrodka KARTA: Artur Jóźwik i Agnieszka Gleb.

Jak przygotować i przeprowadzić (biograficzne) nagranie świadka historii? Jak opracować je technicznie, czy i w jakim zakresie można udostępnić je w Internecie? – o tych aspektach (merytorycznego, technicznego, prawnego, etycznego...) działania archiwum społecznego „historii mówionej” opowiedziała w niedzielny poranek Anna Maciąg.

Ostatniego – trzeciego – dnia szkoleń o wykorzystywaniu zbiorów poza Internetem (wystawy, publikacje) – mówił Łukasz Żywulski – kustosz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie – uczestnik szkoleń w poprzednim projekcie KARTY – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. 

Następnie uczestnicy dowiedzieli się, jak można promować i udostępniać własne zbiory w Internecie. Małgorzata Kudosz – w pierwszej części wystąpienia – zaprezentowała stronę Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej i przeprowadziła warsztat z implementowania stron CATL/CAS. W drugiej części – opowiedziała o programach do promocji materiałów archiwalnych w Internecie. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali podziękowania od Organizatorów i certyfikaty uczestnictwa (z wyszczególnieniem zakresu szkolenia) z rąk Katarzyny Ziętal, a także publikacje „fachowe” w dziedzinie archiwistyki społecznej, wydane przez KARTĘ. 

Nie obyło się też bez wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, które dobrze oddaje atmosferę przyjaznych relacji i serdeczności, panującą wśród uczestników.

W szkoleniu wzięły udział osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z archiwistyką społeczną, jak i ci, którzy mają już bogate doświadczenie.

Są to następujące organizacje:

 • Fundacja Aby nikt nie zginął. Filmowe Archiwum Historii Opowiedzianej (Łódź)
 • Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek (Toruń)
 • Fundacja „Międzymiastowa” (Poznań)
 • Fundacja Ważka (Wrocław)
 • Polski Czerwony Krzyż (Warszawa)
 • Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego (Lębork)
 • Stowarzyszenie Arteria (Gdynia)
 • Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” (Radom)
 • Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju „Mała Ojczyzna” (Nowodworce)
 • Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” (Kraków)
 • Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” (Lublin)
 • Stowarzyszenie Wiejskie „Zielona Przestrzeń” (Grabowo)
 • Stowarzyszenie „Z biegiem myśli” (Myślibórz)
 • Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców (Warszawa)
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Somonino (Somonino)
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (Lublin)

szkolenie stacjonarne ośrodka karta

Fot. Małgorzata Kudosz (KARTA) podczas warsztatu z implementowania stron CATL/CAS.

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Anna Mikulska i Agnieszka Łuczywek (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej) podczas ćwiczeń z opracowywania materiałów archiwalnych, za nimi Anna Miler (Stowarzyszenie Arteria)

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. W pierwszej ławce siedzą Jerzy Szawarski i Jerzy Kucharski (Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców)

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Anna Maciąg (KARTA) podczas prelekcji dotyczącej aspektów działania archiwum „historii mówionej”.

 

10 / 02 / 2015

Dotychczas darmowa była jedynie usługa Google Ad Grants dająca możliwość przeprowadzania kampanii reklamowych w systemie AdWords o wartości 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Dziś do tego grona dołączyły Google Apps wraz z Kalendarzem, Dyskiem i Gmailem oraz możliwość bezpłatnego prowadzenia firmowego konta YouTube, co z pewnością ułatwi funkcjonowanie licznym organizacjom pożytku publicznego.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w życie we współpracy z fundacją TechSoup zajmującą się zapewnianiem organizacji non-profit wsparcia technicznego na globalną skalę. Oczywiście, aby skorzystać z darmowych usług i produktów Google konieczne jest spełnienie warunków, które są dostępne na stronie google.pl/nonprofits. Tam również można zgłosić chęć uczestnictwa organizacji w programie.

10 / 02 / 2015

Uczestnicy Konfrontacji będą debatować o trzech płaszczyznach archiwistyki: w ramach poszczególnych krajów, ośrodków czy też w ramach działów archiwistyki. Będą szukać odpowiedzi na pytanie, „czy istnienie specyficznych odmian archiwistyki jest zjawiskiem pozytywnym czy też powinniśmy zabiegać o jedną, uniwersalną archiwistykę?”. 

Propozycje wystąpień wraz z abstraktami należy nadsyłać do 30 września 2015 roku na adres:

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

tel. (056) 611-37-32

lub na adres e-mail konferencji: tkarchiwalne@gmail.com.

Zapraszamy również na Facebook: Konfrontacje Archiwalne.

23 / 01 / 2015

 


szkolenie

Alicja Wancerz-Gluza

 

Ze względu na udział w szkoleniu prezesa Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus”, szkolenie było tłumaczone na język migowy. 

Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia Alicji Wancerz-Gluzy, która w prelekcji „Od podziemnej Karty do stabilizowania archiwistyki społecznej w Polsce” – przedstawiła historię i działalność Ośrodka KARTA, kładąc nacisk na pokazanie ruchu społecznego i tworzenie archiwów – jako podstawę istnienia Ośrodka oraz pokazując: jak, dlaczego i po co KARTA przyjęła na siebie rolę rzecznika interesów archiwistów społecznych (jaki jest sens i cel projektu, w ramach którego odbywają się szkolenia).
Fot. Ewa Pietraszek (Stowarzyszenie „Chodź nad Świder”), Marek Chmielewski i Dariusz Horodecki (Kółko Rolnicze w Orli).

 

Ze względu na udział w szkoleniu prezesa Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus”, szkolenie było tłumaczone na język migowy. 

Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia Alicji Wancerz-Gluzy, która w prelekcji „Od podziemnej Karty do stabilizowania archiwistyki społecznej w Polsce” – przedstawiła historię i działalność Ośrodka KARTA, kładąc nacisk na pokazanie ruchu społecznego i tworzenie archiwów – jako podstawę istnienia Ośrodka oraz pokazując: jak, dlaczego i po co KARTA przyjęła na siebie rolę rzecznika interesów archiwistów społecznych (jaki jest sens i cel projektu, w ramach którego odbywają się szkolenia).

Następne godziny szkolenia wypełniły wykłady i warsztaty z zakresu, m.in.: pozyskiwania, porządkowania i opracowania zbiorów archiwalnych – prowadzone przez Monikę Lipkę. O specyfice przechowywania i digitalizowaniu zbiorów fotograficznych, a także o tworzeniu cyfrowego archiwum fotografii mówiła Małgorzata Pankowska-Dowgiało. 

Jak przygotować i przeprowadzić (biograficzne) nagranie świadka historii? Jak opracować je technicznie, czy i w jakim zakresie można udostępnić je w Internecie? – o tych aspektach (merytorycznego, technicznego, prawnego, etycznego...) działania archiwum społecznego „historii mówionej” opowiedziała w niedzielny poranek Anna Maciąg.

Dużą uwagę uczestników skupiła także mecenas Małgorzata Sudoł, która zapoznała uczestników szkolenia z zagadnieniami prawa autorskiego.

Drugi dzień szkoleń zakończył blok na temat sposobów i źródeł finansowania działań archiwum społecznego, poprowadzony przez wieloletnich praktyków tej dziedziny z Ośrodka KARTA: Artura Jóźwika i Agnieszkę Gleb.

Ostatniego – trzeciego – dnia szkoleń uczestnicy dowiedzieli się, jak można promować i udostępniać własne zbiory w Internecie. Agnieszka Kudełka zaprezentowała stronę Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej i przeprowadziła warsztat z implementowania stron CATL/CAS.

O wykorzystywaniu zbiorów poza Internetem (wystawy, publikacje) – mówił Łukasz Żywulski – kustosz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie – uczestnik szkoleń w poprzednim projekcie KARTY – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali podziękowania od Organizatorów i certyfikaty uczestnictwa (z wyszczególnieniem zakresu szkolenia) z rąk Alicji Wancerz-Gluzy, a także publikacje „fachowe” w dziedzinie archiwistyki społecznej, wydane przez KARTĘ.

Nie obyło się też bez wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, które dobrze oddaje atmosferę przyjaznych relacji i serdeczności, panującą wśród uczestników.

W szkoleniu wzięły udział osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z archiwistyką społeczną, jak i ci, którzy mają już bogate doświadczenie.

Są to następujące organizacje:
Fot. Uczestnicy szkolenia podczas autoprezentacji – Justyna Szymańska (Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego"), Katarzyna Woch (Stowarzyszenie „Mój Bogucin”), Katarzyna Agopsowicz (Stowarzyszenie Przyjaciół Przegorzał), Paulina Kobza (Stowarzyszenie „Chodź nad Świder”), Katarzyna Odrzywołek (Fundacja Mifgash)

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Małgorzata Pankowska-Dowgiało (KARTA) podczas prezentacji na temat digitalizacji. 

 
Fot. Anna Maciąg (KARTA) prowadzi warsztaty z oral history. W pierwszej ławce siedzą – Małgorzata Malejka i Joanna Kantorska (Stowarzyszenie św. Bartłomieja w Rybnie).

 


szkolenie stacjonarne Ośrodka KARTA

Fot. Warsztaty ze sposobów i źródeł finansowania archiwum. Paulina Kobza (Stowarzyszenie „Chodź nad Świder”), Tomasz Świderski (Instytut Historii Głuchych „Surdut Historicus”).