Aktualności

04 / 12 / 2020

Cieszymy się, że archiwistyka społeczna ma w Radzie swoją przedstawicielkę i rzeczniczkę.

Wczoraj odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Rady. Jej członków powołał Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotr Gliński na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.

Do Rady Archiwalnej zostali powołani:

1. dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

2. dr Adam Eberhardt – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

3. dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4. prof. dr hab. Mirosław Kłusek – Uniwersytet Łódzki

5. Marlena Koter – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

6. dr Janusz Kuligowski – Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum Prezydenta

7. prof. dr hab. Mirosław Lenart – Archiwum Państwowe w Opolu

8. prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne

9. prof. dr hab. Jan Pomorski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10. Wiesława Rutkowska – Archiwum Państwowe w Kielcach

11. ks. dr hab. Grzegorz Ryś – Arcybiskup Metropolita Łódzki

12. dr Jarosław Szarek – Instytut Pamięci Narodowej

13. dr Jan Tarczyński – Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

14. dr hab. Katarzyna Zalasińska – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

15. Katarzyna Ziętal – Centrum Archiwistyki Społecznej

02 / 12 / 2020

Program wspiera nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 

 • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego),
 • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 nie mogą ubiegać się beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2018-2020.

 

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części:

 1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
 2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

 

Nabór wniosków trwa do 11 grudnia 2020 roku.

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie wniosku wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem: sop.nck.pl.

Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Centrum Kultury

Regulamin programu

26 / 11 / 2020

„Sulejówek po sąsiedzku” to wielowymiarowy obraz historii społecznej tego miasta, zapis osobistych emocji mieszkańców i opowieści o tym, co było i co wciąż pozostaje dla nich ważne.

Stworzenie portalu jest ważnym krokiem w działalności istniejącego od 2016 roku Archiwum Społecznego Sulejówka – partnerskiego przedsięwzięcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku, Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka. Portal powstał we współpracy z zespołem Pracowni Otwierania Kultury (inicjatywy Fundacji Centrum Cyfrowe).

Archiwum Społeczne Sulejówka zaprasza mieszkańców do dalszego współtworzenia portalu: czeka na fotografie, pamiątki i opowieści o tym mieście. 

Koniecznie odwiedźcie "Sulejówek po sąsiedzku"!

 

 

24 / 11 / 2020

Wirtualne Archiwum Społeczne Ziemi Kłomnickiej stworzyła Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków z Garnka. Na stronie archiwumspoleczne.klomnice.pl można obejrzeć zbiór archiwaliów dotyczących m.in. życia mieszkańców w okresie międzywojennym, parafii początków XX wieku, działalności organizacji społecznych okresu międzywojennego, czasów II wojny światowej, a także historii artystycznej i życia prywatnego na Ziemi Kłomnickiej rodzeństwa śpiewaków operowych: Edwarda, Jana i Józefiny Reszków. Zbiór obejmuje fotografie, wideo, nagrania audio oraz publikacje.

Na realizację tego przedsięwzięcia Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków otrzymała wsparcie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. 

Fundacja zachęca wszystkich mieszkańców tych okolic do przesyłania swoich archiwalnych zdjęć i innych dokumentów, które będą mogły dołączyć do Wirtualnego Archiwum Społecznego Ziemi Kłomnickiej!

 

18 / 11 / 2020

 

Kierownik Działu Projektów Kulturalnych

 

Twoje obowiązki: 

 • koordynacja merytoryczna i organizacyjna Działu zajmującego się projektami kulturalnymi związanymi z archiwami społecznymi oraz ich zasobami (m.in. projekty wystawiennicze, wydawnicze, animacyjne, popularyzatorskie);
 • nadzór nad harmonogramem działań, budżetem oraz dokumentacją Działu;
 • współpraca i prowadzenie bieżących kontaktów z przedstawicielami archiwów społecznych oraz instytucji kultury;
 • popularyzacja archiwistyki społecznej wśród odbiorców kultury.

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z obszaru kultury i kierowaniu zespołem;
 • wykształcenie wyższe;
 • “lekkie pióro” i umiejętność redagowania tekstów;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy swojego i współpracowników;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
 • wysoka kultura osobista;
 • rozeznanie i aktywność na polu krajowych wydarzeń kulturalnych.

Mile widziane:

 • doświadczenie w projektach wydawniczych oraz w organizowaniu wydarzeń kulturalnych; 
 • zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • udział w procesach decyzyjnych dotyczących programu merytorycznego instytucji;
 • dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@cas.archiwa.org,

w tytule e-maila prosimy o wpisanie: “rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Projektów Kulturalnych”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 grudnia (włącznie). 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00​.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
16 / 11 / 2020

Projekt nosi nazwę „Tradycyjne instrumenty hazackich kapel na archiwalnych fotografiach. Dokumentacja i archiwizacja”, a impulsem do stworzenia archiwum była potrzeba zachowania pamięci o historii i dziedzictwie kulturowym mikroregionu Hazów, w którym - obok gwary, obrzędów, strojów czy haftu - szczególnie silne są właśnie tradycje muzyczne. Organizatorki poszukują starych fotografii, na których utrwalone są kapele, zespoły muzyków wraz z instrumentami. Mogą to być fotografie z wesel, dożynek, procesji lub innych spotkań czy uroczystości, jakie odbywały się na Hazach. Zdjęcia zostaną zeskanowane, a następnie przekazane z powrotem właścicielom. Zbiórka trwa do 10 grudnia. Partnerem projektu jest Muzeum Ziemi Rawickiej, które planuje realizację wystawy z zebranych fotografii.

Więcej informacji na temat projektu.

30 / 10 / 2020

Dzięki naszej współpracy z portalem Histmag.org, co tydzień na jego łamach będzie można  przeczytać wywiady z osobami, które swoją charyzmą, żyłką aktywizmu i zaangażowaniem zdecydowały się wesprzeć Centrum Archiwistyki Społecznej w sieciowaniu lokalnych inicjatyw i inspirowaniu ich do działania.

Siłą archiwistyki społecznej jest lokalność i to zazwyczaj w mniejszych miejscowościach powstają archiwa społeczne. CAS chciałby dotrzeć do wszystkich tych inicjatyw, pomóc im się rozwinąć, wesprzeć te dziedziny ich działalności, które tego wymagają. Mamy szansę to zrobić dzięki współpracy z siedmioma osobami, które już dziś prężnie działają w swoim środowisku, znają archiwistykę społeczną i rozumieją jej wartość. 

Zapraszamy na pierwszy, wprowadzający wywiad cyklu na łamach Histmag.org - rozmowę z Katarzyną Ziętal, która opowiada o Centrum, archiwistyce społecznej i idei stojącej za powołaniem jej ambasadorów.

W artykułach publikowanych co tydzień w piątek (od 6 listopada do 18 grudnia) poznamy bliżej każdego z ambasadorów: opowiedzą o sobie, swoich pasjach i motywacjach do działania na polu archiwistyki społecznej.  Dotychczas ukazały się rozmowy z Łukaszem Jakubowskim i z Mariuszem Bieciukiem - przeczytajcie koniecznie!

 

Więcej informacji o ambasadorach archiwistyki społecznej

30 / 10 / 2020

“Symfonia Małego Miasta” łączy w sobie muzykę i pokaz audiowizualny składający się z materiałów archiwalnych z Sejn i okolic. Performance przenosi widzów w niezwykły klimat małych miasteczek z wąskimi uliczkami, wywieszonym na sznurach praniem, targiem i oberżą, świętami i rocznicami gromadzącymi cały przekrój mieszkańców, małymi codziennymi rytuałami z pozoru sennym rytmem dnia. Znajdziemy je w każdym zakątku Polski, a także w dzielnicach wielkich miast. Specjalnie dla takich miasteczek, a szczególnie jednego - Sejn, została utkana symfonia współczesnych dźwięków i archiwalnych obrazów, opowiadająca o ludziach i miejscach, zwyczajach i wydarzeniach ważnych dla lokalnej społeczności na przestrzeni 50 lat XX wieku. 

Po kilku prezentacjach projektu na żywo, m.in. w Sejnach, Warszawie i Suwałkach, powstało nagranie, które w internecie mogą teraz oglądać miłośnicy muzyki i wszyscy zainteresowani historią Sejneńszczyzny. Zobaczcie koniecznie!

Filmowe podsumowanie projektu przygotowali: zespół NO LOGO & Marysia Sadowska, Fundacja Jazz Jamboree i Archiwum Miejsko-Gminne w Sejnach. Nagranie powstało (i trafiło do internetu) dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".

Autorzy:
Maria Sadowska - wokal, piano
Adrian Łabanowski - wokal, ukulele, gitara
Tomasz Łabanowski - gitara elektryczna i akustyczna, sample
Jakub Łabanowski - gitara elektyczna, chórek
Robert Grygucis - gitara basowa
Marcin Karłowicz - perkusja, chórek
Kamil Burzyński - cymbały białoruskie, conga, chórek
Marcin Namiotkiewicz - didgiridoo, djembee
Marcin Pawlukiewicz - pomysł, reżyseria, realizacja video
Tomasz Kolski - realizacja nagrań, mix i mastering
Nagrań dokonano w studio Brill Av Media
 
Polecamy także obejrzenie fotoreportaży z występów w ramach Symfonii:

https://archiwummiejskogminne.wordpress.com/projekty/symfonia-malego-miasta/galeria-fotograficzna/

28 / 10 / 2020

Hackathon #Hack4history odbędzie się on-line w dniach 14-16 listopada 2020. Do udziału mogą się zgłaszać 2-4 osobowe zespoły składające się z osób zajmujacych się historią, edukacją, muzealnictwem, IT czy dziennikarstwem (także studenci) z Niemiec, Rosji, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Celem hackathonu jest stworzenie nowych cyfrowych produktów i rozwiązań w obszarze IT do wykorzystania w edukacji historycznej, w kulturze pamięci i popularyzacji miejsc pamięci i muzeów wokół problematyki II wojny światowej. Przez 48 godzin zakwalifikowane zespoły będą miały zadanie wymyślić i rozwinąć projekty edukacyjne dotyczące wybranego miejsca, wydarzenia albo tematu.

W ciągu dwóch dni 30 uczestnikom w ich pracy będą towarzyszyli eksperci i specjaliści z obszarów projektowania, programowania, zarządzania projektami i PR. Na zakończenie hackathonu zespoły zaprezentują swoje prototypy: aplikacje, strony internetowe, gry, projekty multimedialne i in. Jury wybierze trzy zwycięskie projekty, które w nagrodę otrzymają do 2.000 Euro na realizację swoich projektów. W grudniu 2020 r. projekty zostaną zaprezentowane na platformie about-history.info.

Językami roboczymi podczas #Hack4history są rosyjski i angielski (organizatorzy zapewniają tłumaczenie między tymi językami).

Więcej informacji na stronie hackathonu (w j. angielskim i rosyjskim) oraz na stronie polskiego partnera - Fundacji Ośrodka KARTA (w. j. polskim).