Aktualności

25 / 06 / 2020

Archiwista/tka pracujący/a w środowisku cyfrowym:

Twoje obowiązki:
→ weryfikacja i poprawa opisów zbiorów archiwalnych,
→ porównywanie opisów zbiorów archiwalnych z ich kopiami cyfrowymi,                                                      
→ przygotowanie opisów zbiorów archiwalnych do importu do bazy danych,                                      
 → praca w środowisku cyfrowym.

Wymagania:
→ wykształcenie wyższe humanistyczne lub ukończony kurs archiwalny,
→ doświadczenie w pracy z archiwalnymi bazami danych,
→ doświadczenie w opracowywaniu zbiorów archiwalnych, zwłaszcza fotografii,
→ biegła znajomość pakietu Microsoft Office,
→ wysokie umiejętności komunikacyjne,
→ umiejętność zarządzania własnym czasem.

 Mile widziane:
→ znajomość specyfiki pracy archiwów społecznych,                                                                            
→ wykształcenie archiwalne,                                                                                                                  
→ znajomość historii XX wieku.

Oferujemy:
→ pracę zdalną w oparciu o długoterminową umowę zlecenie (także jako dodatkową),
→ elastyczne godziny pracy,                                                                                                                  
→ przyjazną atmosferę pracy,                                                                                                                            
→ możliwość współpracy długofalowej.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
praca@cas.archiwa.org
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca (włącznie). 
 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.
Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.

 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 

 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 

 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

16 / 06 / 2020

Otwarty System Archiwizacji (OSA) to darmowy system do opisywania, udostępniania i przeszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzony z myślą o archiwach społecznych.
Od strony frontendu składa się z panelu redaktora i portalu (aplikacja Ember.js); backend tworzą aplikacja Java i relacyjna baza danych oraz Elasticsearch.
Obecnie z OSA korzysta ponad 100 podmiotów z całej Polski. Zbiory opisane w panelu redaktora OSA są udostępniane na portalu: www.osa.archiwa.org

 

Project manager ds. Otwartego Systemu Archiwizacji:


Opis stanowiska.

Twoje obowiązki:

→ zarządzanie zespołem osób bezpośrednio podległych i koordynacja działań firm współpracujących,
→ planowanie strategii rozwoju systemu OSA, 
→ ustalanie priorytetów w zakresie prac nad systemem OSA,
→ wdrażanie planu działań dotyczących systemu OSA i ich koordynacja,
→ inicjowanie nowych projektów w ramach rozwoju systemu OSA,
→ tworzenie dokumentacji,
→ kontrola budżetu.

Wymagania:

→ wykształcenie wyższe,
→ kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów IT oraz w kierowaniu zespołem,
→ perfekcyjne zarządzanie czasem swoim oraz pracowników,
→ znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami,
→ wysokie umiejętności komunikacyjne,
→ zdolności przywódcze,
→ doświadczenie w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) .

 Mile widziane:

→ wykształcenie wyższe informatyczne, pokrewne lub z zakresu zarządzania,
→ certyfikaty i szkolenia potwierdzające kompetencje w zarządzaniu projektami,
→ doświadczenie pracy w projektach edukacyjnych lub kulturalnych,
→ udział w przygotowaniu i/lub realizacji projektów informatycznych dofinansowanych ze środków unijnych.


Oferujemy:

→ stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub długofalową współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną,
→ udział w rozwojowym, interesującym projekcie na styku informatyki, edukacji, kultury,
→ przyjazną atmosferę pracy,
→ możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkoleń,
→ samodzielność w realizacji zadań,
→ udział w procesach decyzyjnych dotyczących strategii rozwoju OSA,
→ dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
praca@cas.archiwa.org
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca (włącznie). 
 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.
Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

16 / 06 / 2020

Jesienią planujemy przeprowadzić wspólny cykl webinariów poświęconych różnym aspektom historii mówionej (m.in. etyce, opracowaniu, archiwizacji). A już na przełomie czerwca i lipca osoby członkowskie PTHM będą mogły przetestować Otwarty System Archiwizacji pod kątem umieszczania w nim nagrań dźwiękowych i transkrypcji. 

Zapraszamy na stronę Towarzystwa: http://pthm.pl/ oraz do śledzenia profilu na FB: https://www.facebook.com/historiamowiona/.

10 / 06 / 2020

Program służy dofinansowaniu projektów, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem - skierowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych.

Wnioski można składać do 9 lipca do godz. 15:00 za pośrednictwem platformy Witkac. Na etapie naboru nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

Szczegóły na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

10 / 06 / 2020

Serdecznie witamy w OSA setnego AS-a: Dawny Knurów.

A wszystkie niezdecydowane archiwa społeczne zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje OSA. Czekamy na Was!

09 / 06 / 2020

Jest zarazem wspaniałą okazją, aby głos archiwów społecznych wybrzmiał w mediach.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy w radiu RDC z Katarzyną Ziętal - dyrektorką Centrum Archiwistyki Społecznej, Zbigniewem Gluzą - prezesem Fundacji Ośrodka KARTA i Anetą Norek-Skrycką - prezeską Fundacji im. Zbigniewa Seiferta.

Katarzyna Ziętal opowiada o archiwach społecznych w programie Warszawski Dzień w TVP3 Warszawa, 9 czerwca, oglądajcie od około 18 minuty! 

Zachęcamy też do zobaczenia QADRANSA QLTURY w TVP3 Warszawa - premiera 12 czerwca o 19:05.

Natomiast portal Dzieje.pl prezentuje niezwykle ciekawą rozmowę o archiwistyce społecznej z Katarzyną Ziętal oraz Katarzyną Górny, kierowniczką Archiwum Ośrodka KARTA. Polecamy! 

 

 

09 / 06 / 2020

Dzięki dołączeniu do Bazy informacje o Waszych działaniach staną się bardziej dostępne, a Wasze Archiwum stanie się częścią ogólnopolskiej sieci.  Dołączenie do Bazy jest też pierwszym krokiem do skorzystania z Otwartego Systemu Archiwizacji, narzędzia zaprojektowanego specjalnie dla archiwów społecznych osa.archiwa.org.

Prosimy o wypełnienie formularza, który pozwoli dołączyć do Bazy i rozpocznie naszą wspólną pracę nad rozwijaniem archiwistyki społecznej: link do formularza.

Regulamin Bazy Archiwów Społecznych

14 / 05 / 2020

 

Główna Księgowa / Główny Księgowy ze znajomością  kadr i płac

Opis stanowiska

Twoje obowiązki:

      → wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2342 z późn. zm),
      → przygotowanie sprawozdań finansowych,
      → zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
      → planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązaniami finansowymi i prawnymi instytucji,
      → dokonywania wstępnej kontroli:
           a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
           b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
      → raportowanie stanu finansowego instytucji według ustalonych procedur i określonych terminów
      → czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
      → zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, zobowiązań podatkowych, ZUS oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami
      → kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa m.in.: przygotowanie umów o pracę, porozumień, świadectw pracy, prowadzenie akt osobowych, prowadzenie i rozliczenie ewidencji czasu pracy, sporządzenie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczanie delegacji, prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
      → współtworzenie budżetu oraz kontrola jego wykonania.

Wykształcenie:

      → wyższe ekonomiczne, rachunkowość i finanse

Znajomość: 

      → ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
      → ustawy o finansach publicznych
      → ustawy o rachunkowości
      → ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych
      → przepisów szczególnych dotyczących rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych  i płacowych, oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy

Doświadczenie:

      → minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej/ głównego księgowego, 
      → znajomość  zagadnień kadrowo-płacowych

Mile widziane:

      → znajomość programu ENOVA
      → praktyka w księgowości i w kadrach w instytucji kultury
      → doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem
      → doskonałe umiejętności organizacyjne i strategicznego myślenia

Oferujemy:

      → stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
      → przyjazną atmosferę pracy
      → możliwość rozwoju zawodowego
      → samodzielność w realizacji zadań
      → możliwość konsultacji z doświadczoną główną księgową


 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

praca@cas.archiwa.org

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca (włącznie). 

 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
14 / 05 / 2020

 

Specjalista ds. edukacji i animacji

Opis stanowiska

Twoje obowiązki:

      → tworzenie i wdrażanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych, w tym platformy e-learningowej;
      → promocja zbiorów archiwów społecznych poprzez narzędzia cyfrowe, m.in. storytelling;
      → nawiązywanie partnerstw i współpracy na polu edukacji i animacji;
      → opracowywanie i wdrażanie autorskich projektów z zakresu edukacji i animacji;
      → przygotowywanie materiałów i publikacji edukacyjnych oraz treści druków promujących działania edukacyjne.

Wymagania:

      → kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji i animacji
      → wysokie kompetencje cyfrowe
      → doświadczenie w kierowaniu zespołem i projektami
      → “lekkie pióro” i umiejętność redagowania tekstów
      → biegła obsługa pakietu MS Office
      → znajomość różnorodnych narzędzi edukacyjnych
      → znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
      → wysoka kultura osobista
      → bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
      → wykształcenie wyższe

Mile widziane:

      → zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym
      → doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i sztuki

Oferujemy:

      → stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub długofalową współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną
      → przyjazną atmosferę pracy
      → możliwość rozwoju zawodowego
      → samodzielność w realizacji zadań
      → udział w procesach decyzyjnych dotyczących strategii promocji
      → dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

praca@cas.archiwa.org

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca (włącznie). 

 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.