Aktualności

28 / 12 / 2020

EtnoPolska ma się przyczyniać do rozwijania działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

- samorządowe instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe,

- koła gospodyń wiejskich,

- kościoły i związki wyznaniowe,

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku!

Więcej informacji, instrukcja składania wniosku i regulamin na stronie Narodowego Centrum Kultury

 

 

22 / 12 / 2020

Jak wyglądała Ostrów w dwudziestoleciu międzywojennym? Które spośród istniejących współcześnie budynków powstały właśnie wtedy?

Na wystawie prezentowane są archiwalne fotografie pochodzące ze zbiorów lokalnego regionalisty Andrzeja Mierzwińskiego, kolekcji Muzeum Dom Rodziny Pileckich, archiwum MKWZ delegatura w Ostrołęce. Twórcy instalacji sięgnęli także po prywatne zdjęcia mieszkańców Ostrowi, zebrane podczas akcji społecznej.

Osoby, które jeszcze będą chciały podzielić się starymi fotografiami z Ostrowi, powinny zajrzeć na grupę na Facebooku Tworzymy foto archiwum Ostrowi Mazowieckiej! Trzymamy kciuki za jak najwięcej odnalezionych w ten sposób fotografii i opowieści z historii miasta i jego mieszkańców.

Wystawę na placu przed Starą Elektrownią przy ul. 11 Listopada 7 można oglądać od 22 grudnia aż do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na temat wystawy

 

 

22 / 12 / 2020

 

Biuro Programu „Niepodległa” otworzyło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Dofinansowanie będą mogły otrzymać zarówno duże, jak i kameralne wydarzenia.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne),
2) rekonstrukcje historyczne,
3) wystawy wraz z katalogami,
4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy,
5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
6) murale,
7) działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

 

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), 
 • organizacje pozarządowe.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

1) archiwa państwowe,
2) przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze,
3) uczelnie,
4) instytucje kultury,
5) organizacje pozarządowe,
6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
7) podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
8) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19 marca do 20 listopada 2021 roku. 

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. zł. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Budżet programu w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.

Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15:59 poprzez formularz w systemie Witkac.

Więcej informacji, instrukcja składania wniosku i regulamin - na stronie programu "Niepodległa"

 

21 / 12 / 2020

Broszura jest próbą odtworzenia historii miasta Mordy i jego mieszkańców. Autorzy przeprowadzili liczne kwerendy w Mordach, Siedlcach, Warszawie, Lublinie i w archiwach zagranicznych dostępnych online. Dokumenty archiwalne wzbogacili o materiały prasowe, wspomnienia, korespondencję, a także podpisy mieszkańców Mordów pod „Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” zebrane w 1926 roku. Ważne źródło stanowiły materiały udostępnione przez dzieci, wnuki i prawnuki Henryka Przewłockiego - ostatniego właściciela majątku i pałacu w Mordach w latach 1912–1944. Broszura pokazuje m.in. relacje dworu z miasteczkiem w latach pokoju i wojny.

Twórcy broszury mają nadzieję, że zachęci ona czytelników do odkrywania i dokumentowania historii własnych miejscowości i pokaże im, w jaki sposób mogą robić to sami.

Publikację można pobrać bezpłatnie z internetowej księgarni Ośrodka KARTA.

18 / 12 / 2020

Dzięki współpracy Centrum Archiwistyki Społecznej z Histmag.org, co piątek można było przeczytać na jego łamach wywiady z osobami, które zdecydowały się wesprzeć nas w inspirowaniu i sieciowaniu lokalnych inicjatyw związanych z archiwistyką społeczną.

Koniecznie przeczytajcie opublikowaną dziś, niezwykle ciekawą rozmowę z Joanną Dziadowiec-Greganić.

Więcej informacji o ambasadorach archiwistyki społecznej i linki do wszystkich wywiadów

18 / 12 / 2020

Przygotowane rekomendacje ułatwią realizację projektów historii mówionej w archiwach społecznych. Powstały w wyniku kilku miesięcy dyskusji i pracy członków Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Nie zawierają prostych odpowiedzi, ale mają na celu ułatwienie podejmowania decyzji i szacowania ryzyka związanego z nagrywaniem, działaniami edukacyjnymi i zarządzaniem projektami historii mówionej. Dotyczą zarówno nagrywania wywiadów na żywo, jak i online.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią!

Poznaj rekomendacje PTHM

 

14 / 12 / 2020

Do udziału w konkursie organizatorzy zachęcają szczególnie organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. 

W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: 

 • obszar 1: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
 • obszar 2: ochrona praw człowieka i równe traktowanie,
 • obszar 3: wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Budżet konkursu to blisko 10,5 mln euro!

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem programu w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO).

W swoim działaniu program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Duże dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe.

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej programu.

11 / 12 / 2020

Wystawa “Tiwi 2.0” prezentuje wybór programów realizowanych przez trójmiejskich twórców na zlecenie Telewizji Polskiej w latach 90. 

Są wśród nich przykłady pamiętnych programów popkulturowych, takich jak “Lalamido, czyli porykiwania szarpidrutów”, “Brzóska Show” czy “Dzyndzylyndzy bruLion TV”, produkcje prezentujące twórczość trójmiejskich artystów awangardowych, fragmenty programu “Art Noc” czy klasyczne reportaże artystyczne z cyklu “Punkt widzenia”. Wystawę uzupełniają związane z produkcjami telewizyjnymi fotografie, szkice i dokumenty.

“Tiwi 2.0” to pierwsza całkowicie wirtualna wystawa Fundacji Kultury Wizualnej CHMURA, zajmującej się badaniem, digitalizowaniem i upowszechnianiem dokumentów życia społecznego trójmiejskiej sceny artystycznej. 

Więcej szczegółów

Obejrzyj wystawę “Tiwi 2.0”

11 / 12 / 2020

Podczas pierwszej fali pandemii BOK prosił o przesyłanie fotografii na bieżąco opowiadających osobiste historie związane z nową dla wszystkich sytuacją. Spłynęły zdjęcia, których tematami były m.in. zamknięcie, nowe zakazy i nakazy, czas, samotność czy ucieczka w świat przyrody. Powstał interesujący zbiór fotografii wernakularnej, który można teraz oglądać w formie wirtualnej za pośrednictwem VirtuRamy - Internetowej Galerii Fotografii.

Autorzy fotografii biorący udział w wystawie:

Magdalena Balewicz, Mariusz Bieciuk, Alina Gabrel-Kamińska, Krzysztof Gajewski, Magdalena Gorbacz, Ewa Kołomecka, Paweł Kowalczuk, Nira Lako, Tomasz Lelo, Marcin Makarski, Paweł Nowicki, Marcin Pawlukiewicz, Monika Piskurewicz, Magdalena Płońska, Witalis Puczyński, Antoni Rakowski, Aneta Stabińska, Illia Tsalyk, Beata Wilczyńska, Magda Właszek, Piotr Znaniecki

Wystawa będzie dostępna do końca lutego 2021!

Obejrzyj wystawę "Fotograficzny atlas epidemii"

Więcej informacji na temat projektu

 

VirtuRama - Internetowa Galeria Fotografii, stworzona przez Kasię i Michała Hellerów, zaprasza do obejrzenia również innych wystaw autorstwa znakomitych polskich fotografów, m.in. Anny Bedyńskiej, Chrisa Niedenthala, Wojtka Wieteski, Andrzeja Świetlika i Tomka Sikory.