Ogólne

30 / 05 / 2014

Organizatorzy piszą:

Zapraszamy wszystkie osoby mające pomysł na własny historyczny projekt internetowy. Może to być nowy portal, blog, aplikacja, archiwum cyfrowe, ale i np. gra planszowa czy gra miejska możliwa do odtworzenia poprzez materiały zamieszczone w sieci. Osoby zainteresowane nauczyć się mogą także podstaw digitalizacji i przygotowywania publikacji w formatach czytnikowych. Do udziału w warsztatach zachęcamy nauczycielki i nauczycieli historii, studentów i studentki kierunków humanistycznych i społecznych oraz osoby pracujące w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Każdy uczestnik i uczestniczka warsztatów pracować może nad własnym projektem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2014. Organizatorzy pokrywają zwrot kosztów podróży i noclegów.

Wydarzenie finansowane jest ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Organizator: portal Historia i Media (Fundacja Nowoczesna Polska), Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Klio” i koalicja THATCamp Polska.

Więcej informacji na portalu Historia i Media.

19 / 05 / 2014

Organizacje chętne do wzięcia udziału w konkursie powinny mieć pomysł na współpracę z ECS oraz prowadzić działalność w zgodzie z celami statutowymi ECS, którymi są:

 • „upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei „Solidarności” oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i w innych krajach,
 • inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym, 
 • dzielenie się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość, demokrację i prawa  człowieka, z tymi, którzy są ich pozbawieni, 
 • czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej i nowego porządku międzynarodowego”.
   

Oferty można składać do 30 maja 2014.

Więcej informacji o konkursie na stronie Europejskiego Centrum Solidarności

18 / 04 / 2014

Każde zadanie musi zawierać trzy elementy: prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki oraz zorganizowanie jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczność („święto biblioteki”).

Według regulaminu konkursu projekty istotne dla realizacji celów priorytetu powinny m.in. wykorzystywać najciekawsze zjawiska literackie i wpisywać je - w możliwie szerokim kontekście - w realizowane projekty, uwzględniając jednocześnie przemiany w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.

Jakie zadanie można sfinansować w ramach dotacji?

 • Obsługa administracyjna i finansowa zadania (maksymalnie 10% dofinansowania)
 • Wynagrodzenia twórców, wykonawców, prelegentów i innych osób biorących udział w realizacji zadania 
 • Prawa autorskie
 • Najem pomieszczeń, sprzętu i urządzeń
 • Projektowanie, wykonanie i montaż wystaw i scenografii
 • Transport osób i rzeczy
 • Noclegi osób biorących udział w realizacji zadania
 • Wydawnictwa drukowane i elektroniczne
 • Promocja
 • Dokumentacja zadania (fotograficzna, filmowa itp.)
 • Zakup materiałów
 • Ochrona osób i mienia
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 • Obsługa techniczna
 • Catering (maksymalnie 10% dofinansowania)
 • Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
 • Koszty pracy wolontariuszy

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 30.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia.

Priorytet Partnerstwo publiczno-społeczne jest częścią Programu Ministra Promocja literatury i czytelnictwa. Będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

Polecamy artykuł umieszczony na portalu www.ngo.pl pt. "Partner w bibliotece. Umowa o współpracy upoważnia do wniosku o dotację".

15 / 04 / 2014

Projekt ma na celu wspieranie e-wolontariatu. O grant mogą ubiegać się instytucje, ogranizacje, ale także grupy nieformalne. Wnioski można składać do 30 kwietnia.

Konkurs grantowy organizuje Fundacja Dobra Sieć wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Więcej informacji o konkursie na stronie e-wolontariat.pl

09 / 04 / 2014

W tym roku na koncercie wystąpi największa gwiazda białoruskiej sceny - Lyapis Trubetskoy. To rockowa grupa grająca mieszankę rocka, punka i ska. Za wykonywanie krytykujących reżim piosenek Lyapis ma zakaz występów na Białorusi.

Wyrażając solidarność z Białorusinami, nie wolno zapominać o wydarzeniach u innego wschodniego sąsiada Polski. Koncert będzie okazją do wyrażenia poparcia dla walczących o wolność Ukraińców. Poza Lyapis Trubetskoy na scenie pojawią się Kozak System, Maleo Reggae Rockers oraz Amaroka. Wszyscy muzycy, którzy zagrają na tegorocznym koncercie ,,Solidarni z Białorusią", występowali na kijowskim Majdanie.

W trakcie wydarzenia będzie można usłyszeć również białoruską poezję recytowaną przez polskich i białoruskich aktorów. Jako gość koncertu wystąpi także Andrzej Poczobut - dziennikarz, który za krytykę reżimu Łukaszenki siedział w więzieniu. Ponadto wszyscy Solidarni z Białorusią będą mogli wziąć udział w specjalnym happeningu. Koncert będzie transmitowany na Białorusi za pośrednictwem TV Biełsat oraz radio Racyja

W tym roku akcji „Solidarni z Białorusią” będzie towarzyszyć wystawa na Krakowskim Przedmieściu białoruskich plakacistów, których prace nie mogą zawisnąć w Mińsku, oraz warsztaty i debaty na temat sytuacji na Białorusi.

Organizatorem koncertu jest Inicjatywa Wolna Białoruś wraz ze Stołeczną Estradą przy wsparciu Miasta st. Warszawy, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Klubu Inteligencji Katolickiej, Fundacji Otwarty Dialog, Posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Zalewskiego, oraz Domu Spotkań z Historią.

17 / 10 / 2013

Program „Archiwistyka Społeczna” wspiera przedsięwzięcia, mające na celu poprawę jakości procesu gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania niepaństwowego zasobu archiwalnego organizacji pozarządowych. 

Celem Programu jest wsparcie metodologiczne działających w Polsce instytucji gromadzących niepaństwowy zasób archiwalny oraz stworzenie warunków do poszerzenia wiedzy o zasobie i instytucjach będących w jego posiadaniu. Istotnym elementem jest również ułatwienie dostępu do niepaństwowego zasobu archiwalnego przy zastosowaniu atrakcyjnych, wykorzystujących nowe media, form ich prezentacji.poszerzenie wiedzy o materiałach archiwalnych z zakresu niepaństwowego zasobu archiwalnego oraz ułatwienie dostępu za pośrednictwem Internetu.

W ramach Programu wyróżnić należy 4 cele operacyjne:
1. Zabezpieczenie i konserwacja zasobów;
2. Opracowanie, archiwizacja i digitalizacja zasobów;
3. Upowszechnienie wiedzy o metodach gromadzenia i zabezpieczenia zasobów oraz o instytucjach gromadzących zasób; 
4. Udostępnienie zasobu za pośrednictwem urządzeń multimedialnych i Internetu. 

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów przewidujących:

 • szczegółową kwerendę i opis zbiorów zaliczanych do niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • gromadzenie i archiwizację zasobu;
 • digitalizację i archiwizację zasobu;
 • szkolenia w zakresie gromadzenia, przechowywania, digitalizacji oraz upowszechniania niepaństwowego zasobu archiwalnego, poruszające zagadnienia dotyczące prawa autorskiego;
 • budowa narzędzi multimedialnych służących upowszechnieniu informacji o niepaństwowym zasobie archiwalnym. 


Program jest skierowany do organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

 

 

30 / 09 / 2013

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Nabór wniosków odbywa się do 30 listopada 2013 roku. O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące: organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; uczelnie publiczne. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

 • opracowanie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem niepaństwowego zasobu archiwalnego wraz z przeprowadzeniem koniecznych prac konserwatorskich;
 • digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich;
 • udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych lub/oraz sieci rozległych (Internetu) poprzez portale internetowe;
 • przechowywanie zasobów cyfrowych z zapewnieniem trwałości i bezpieczeństwa danych cyfrowych.

Link do regulaminu na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zachęcamy do zapoznania się z konkursem.