Ogólne

27 / 08 / 2020

Koncentruje się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu dziedzictwa swojej okolicy. Prace zgłoszone do konkursu powinny więc dotyczyć dziedzictwa w kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia, które przez swoje działania przekazywały i kultywowały dziedzictwo.

Uczestnicy konkursu mogą startować w trzech kategoriach: młodzież między 13. a 18. rokiem życia, dorośli amatorsko zajmujący się tworzeniem filmów oraz dorośli profesjonaliści w dziedzinie filmowej.  

Do konkursu można się zgłaszać do 30 października 2020 r. – do tego dnia należy założyć konto użytkownika na udostępnionym przez Organizatora portalu konkursowym i wypełnić tam formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji i zapisy.

13 / 08 / 2020dr hab. Mirosław Supruniuk, (prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji i twórca Archiwum Emigracji) i Katrzynna Ziętal (p.o. dyrektor CAS)
Fot. Tomasz Kubaczyk

 

12 sierpnia 2020 r. gościliśmy dr. hab. Mirosława Supruniuka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji i twórcę Archiwum Emigracji. Celem spotkania było podpisanie umowy
o współpracy, dzięki której Towarzystwo zyska wsparcie w trwałym zachowaniu swojego zasobu - największego w Polsce zbioru dotyczącego kultury polskiej emigracji w XX w. W ramach współpracy na portalu Otwarty System Archiwizacji (osa.archiwa.org), prowadzonym przez CAS, zostaną opublikowane informacje o zbiorach Archiwum Emigracji.

W Archiwum Emigracji znajdują się zbiory pisarzy, dziennikarzy, publicystów, artystów, ludzi teatru
i nauki oraz wybitnych osobistości życia społeczno-kulturalnego wychodźstwa polskiego XX wieku, m.in.: Stefanii Kossowskiej, Ireny Krzywickiej, Jerzego R. Krzyżanowskiego, Felicjana Sławoja Składkowskiego, Leopolda Tyrmanda, Tadeusza Wittlina, Władysława Żeleńskiego, Marka Żuławskiego.

Archiwum Emigracji powstało w 1995 r., społecznymi siłami, dzięki determinacji Mirosława Supruniuka. Z pomocą wielu wybitnych osobistości polskiego wychodźstwa, przede wszystkim Stefanii Kossowskiej i Jerzego Giedroycia, pozyskał on ponad 450 kolekcji archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych z całego "polskiego" świata. Archiwum Emigracji jest najważniejszym ośrodkiem w Polsce dokumentującym dorobek kulturalny wychodźstwa polskiego po 1939 roku.

Podpisanie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum Emigracji jest dla nas szczególnym wydarzeniem. To ważny krok dla całej dziedziny archiwistyki społecznej. Rozpoczynamy proces budowania sieci współpracy z organizacjami z całej Polski, aby zabezpieczyć i szeroko udostępnić zbiory archiwów społecznych. Jest to zaproszenie dla całego środowiska, które chcemy wspierać w codziennej pracy na rzecz zachowania dziedzictwa zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Więcej informacji na o zasobach Archiwum Emigracji na stronie: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Onas.htm

13 / 08 / 2020

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych prowadzi nabór w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zadania objęte konkursem:
 
1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
 
2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.
 
Wnioski należy składać do 4 września 2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Organizatora.

12 / 08 / 2020

25–27 września 2020 w Mińsku odbędzie się 2. Międzynarodowy Hackathon #Hack4history. Do udziału zgłaszać mogą się 2-4-osobowe zespoły składające się z historyków/-czek, nauczycieli/-lek, współpracowników muzeów, studentów/-tek, dziennikarzy/-rek, projektantów/-tek i ekspertów/-tek w obszarze IT z Niemiec, Rosji, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Celem hackathonu jest stworzenie nowych cyfrowych produktów i rozwiązań w obszarze IT do wykorzystania w edukacji historycznej, w kulturze pamięci oraz popularyzacji miejsc pamięci i muzeów, a skupionej wokół problematyki II wojny światowej.

Przez 48 godzin zakwalifikowane zespoły będą miały zadanie wymyślić i rozwinąć projekty edukacyjne dotyczące wybranego miejsca, wydarzenia albo tematu.

Rekrutacja na hackathon jest otwarta. Każdy, kto chce wziąć udział, powinien wypełnić do 4 września 2020 formularz online.

Więcej informacji na stronie Organizatora wydarzenia (w języku angielskim lub rosyjskim):  http://hackhistory.tilda.ws/ oraz na stronie Partnera w Polsce (w języku polskim): Ośrodek KARTA.

 

 

05 / 08 / 2020

W trakcie webinarium, zatytułowanego "Aplikacja bez problemu", zostaną przybliżone najważniejsze zasady dotyczące dofinansowania projektów w programie „Europa dla obywateli”, cele i priorytety programu oraz działania, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie: 2.1 Partnerstwo miast, 2.2 Sieci miast oraz 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego. 

Ponadto, w drugiej części spotkania omówiony zostanie wniosek Eform oraz techniczne aspekty aplikacji – rejestracja na Portalu Uczestnika.

Do udziału zaproszeni są szczególnie przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych oraz kulturalnych, którzy planują złożenie wniosku w najbliższym naborze – do 1 września.

Webinarium odbędzie się we wtorek, 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 11.00-13.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny na stronie organizatora.

 

O PROGRAMIE "EUROPA DLA OBYWATELI": jest to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Więcej informacji

04 / 08 / 2020

Najbliższe wydanie naszego newslettera zbiega się w czasie ze świętowaniem 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Zaprezentujemy w nim najciekawsze fotografie dotyczące wojny polsko-bolszewickiej ze zbiorów archiwów społecznych, jak również projekty AS-ów zorganizowane, aby wspomnieć i uczcić wydarzenia sprzed stu lat.  

"Jaskółka" przyniesie też jak zwykle informacje m.in. o dotacjach, które archiwa społeczne mogą pozyskać na swoje działania, zaprezentuje archiwa, które niedawno dołączyły do sieci AS-ów, garść wieści z Centrum Archiwistyki Społecznej, wreszcie przybliży nieprzeciętne postaci osób, które archiwa tworzą.

Dołącz do nas, już dziś zapisz się do newslettera!

31 / 07 / 2020

Tematem konsultacji, prowadzonych przez Komisję Europejską, są możliwości oferowane przez technologie cyfrowe w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy zainteresowani: m.in. instytucje kultury, organizacje pozarządowe, administracja państwowa, jednostki zajmujące się nowoczesnymi technologiami, jak i wszyscy obywatele, chcący mieć wpływ na rozwój cyfrowego dostępu do dziedzictwa. 

Czas pandemii przyspieszył proces przestawiania się sektora kultury z tradycyjnych metod działania na płaszczyznę on-line - temat jest więc aktualny bardziej niż kiedykolwiek. Warto zadbać, aby osoby i instytucje zajmujące się naszym dziedzictwem kulturowym, dysponowały najlepszymi narzędziami, wiedzą i umiejętnościami, by w pełni wykorzystać możliwości i potencjał globalnej transformacji cyfrowej.   

Opinie zebrane podczas konsultacji zostaną wykorzystane w rewizji Zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych z 2011 roku. Mogą mieć również wpływ na kształtowanie polityki i finansowania działań w dziedzinie kultury w najbliższych latach - zarówno w poszczególnych krajach, jak i na szczeblu unijnym. 

Konsultacje trwają do 14 września 2020 roku.

Więcej informacji (w języku angielskim)

 

27 / 07 / 2020

Ogólnopolska Giełda Projektów, organizowana przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z lokalnymi partnerami, jest skierowana do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Jej głównym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów kultury, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce.

Można zgłaszać swoje projekty z zakresu animacji kultury i edukacji kulturowej, realizowane w okresie 1 stycznia 2017 do 31 października 2020 lub będące na zaawansowanym etapie realizacji. 

Najciekawsze projekty zostaną zaprezentowane na konferencji w dniach 15-16 października 2020 roku w Warszawie. Obok prezentacji swojego projektu przed animatorami i edukatorami z całej Polski, możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów, autorzy wybranych projektów wezmą też udział w profesjonalnym szkoleniu z wystąpień publicznych, a ich teksty zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej. 

W Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów można wziąć udział jako uczestnik i osoba prezentująca projekt (zgłoszenia dla instytucji w otwartym naborze) lub tylko jako uczestnik (zgłoszenia poprzez otwartą rejestrację). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Regulamin naboru

Więcej szczegółów na stronie Narodowego Centrum Kultury

21 / 07 / 2020

​Jest adresowana do Polaków oraz naszych sąsiadów - należą do niej również organizacje z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Niemiec i Czech, które otwarte są na wielość perspektyw w spojrzeniu na historię.  

Informacje na platformie internetowej Digital History Network zamieszczane są w językach angielskim i rosyjskim. Do platformy można przystąpić samodzielnie, dodając opis swojej organizacji (po angielsku i ew. rosyjsku). Po zaakceptowaniu wpisu przez administratora, można samodzielnie umieszczać na platformie opisy swoich projektów

Platforma jest źródłem wiedzy i inspiracji dla studentów, historyków, nauczycieli, dziennikarzy, projektantów działających w obszarze nowych mediów, czy - oczywiście - archiwistów społecznych. To szansa na międzynarodową promocję Waszych działań i na nawiązanie współpracy z pokrewnymi organizacjami z innych krajów.

Z polskiej strony do Digital History Network jako pierwsza przystąpiła Fundacja Ośrodka KARTA, m.in. promując na platformie swój projekt "Uczyć się z historii" (w wersji angielskiej: "Learning from history"). Wraz z innymi członkami tej sieci we wrześniu tego roku KARTA będzie organizować w białoruskim Mińsku hackathon związany z wieloperspektywicznym badaniem historii, a w październiku w Gdańsku - międzynarodowe seminarium edukacyjne.