Ogólne

20 / 04 / 2015

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs kierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Autorami prac mogą być wyłącznie zespoły (co najmniej 6-osobowe). Uczniom mogą (ale nie muszą) pomagać dorośli, np. nauczyciel, bibliotekarz, archiwista, student, czy członek rodziny. Osoby dorosłe nie mogą jednak stanowić więcej niż 30% liczebności zespołu, to oznacza, że w grupie 6-osobowej tylko jedna osoba może być dorosła.

Jaki jest temat tegorocznej edycji konkursu?

Temat konkursu brzmi: „Historia bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…”. Praca musi więc dotyczyć historii bliskiej w czasie lub przestrzeni, czyli lokalnej, czegoś co wydarzyło się w najbliższej okolicy lub miało związek z miejscową społecznością. Nie musi to być jednak opis wielkiego wydarzenia politycznego, np. z okresu wojny, uczniowie mogą przygotować pracę pokazującą jakieś zdarzenie sportowe, religijne czy kulturalne albo przedstawić sylwetkę niezwykłej osoby. „Historia nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana...”, to z kolei historia, która nie jest powszechnie znana. Może to być jakaś lokalna tajemnica, ważne, ale zapomniane wydarzenie czy dokonanie. 

Jaką formę ma mieć praca?

Prace mogą mieć różną formę: może to być tekst lub kolaże tekstu i ikonografii (w formacie PDF), film, audycja radiowa, prezentacja lub wystawa multimedialna. Wszystkie prace muszą spełniać wymogi „formuły ‘ 35”, to znaczy, że długość filmu lub audycji radiowej nie może przekraczać 35 minut, slajdów lub obiektów nie może być więcej niż 35, a tekst może mieć maksymalnie 35 stron (strona tekstu do 1800 znaków ze spacjami).

W jaki sposób należy wysłać pracę i do kiedy?

Prace będzie można wysyłać od 1 września 2015, za pomocą specjalnego formularza uruchomionego na stronie  www.historiabliska.pl. Ostatni dzień przyjmowania prac to 25 października 2015

Kto będzie oceniał prace i na jakich zasadach? Kiedy będą ogłoszone wyniki?

Jury, składające się z wybitnych ekspertów i badaczy historii, będzie brać pod uwagę szereg aspektów, m.in., oprócz formalnych, dotyczących wielkości i formy pracy, czy jest ona zgodna z tematem i czy źródła w niej wykorzystane miały lokalny charakter oraz czy respektowane jest prawo autorskie i zasady etyki przy korzystaniu ze źródeł, także zaczerpniętych z internetu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 listopada 2015, a 30 listopada, podczas uroczystej gali w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, publiczne zostaną ogłoszone wyniki. 

Jaka jest nagroda w konkursie?

Przewidywana pula nagród to ok. 20.000 zł. I nagroda wyniesie 7 000 zł, II nagroda to 5 000 zł, a laureaci III miejsca otrzymają 3 000 zł. Jury przyzna też 3 wyróżnienia po 1500 zł każde oraz książki. Jury ostatecznie może jednak dokonać innego podziału całej puli. Oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych, organizatorzy mogą też nagrodzić najlepszych uczestników (nie koniecznie tylko tych, których wyróżniło Jury) w inny sposób,  proponując im np. udział w seminariach, warsztatach, konkursach, stażach, projektach, publikacjach, czy prezentacjach.

Gdzie znaleźć więcej informacji o konkursie?

Na portalu www.historiabliska.pl umieszczone są nie tylko pełny anons i regulamin konkursu czy Metryczka pracy, ale także pojawiać się będą szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych i kontaktu oraz ważne materiały pomocnicze: instruktażowe filmy, rady, przestrogi, listy możliwych do wykorzystania programów i narzędzi itp.

Kontakt:
Zespół HISTORII BLISKIEJ Ośrodka KARTA
e-mail: hb18@karta.org.pl
www.historiabliska.pl

   

19 / 03 / 2015

Z referatem „Szanse i wyzwania dla archiwów społecznych w Polsce na przykładzie Bronowickiego Archiwum Społecznego” wystąpi Natalia Martini (Bronowickie Archiwum Społeczne). 

Wśród prelegentów znalazły się osoby z następujących instytucji: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Narodowe w Krakowie, Rynek Informacji, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Bronowickie Archiwum Społeczne.

Szczegółowy program konferencji oraz więcej informacji na profilu Facebookowym

Żeby wziąć udział w konferencji, należy wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, instytucja) na adres mailowy: archiwistykacyfrowa@gmail.com do dnia 20 marca 2015.

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Partnerem konferencji jest portal Rynek Informacji.

Termin i miejsce:

Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ul. Podchorążych 2

15–16 kwietnia 2015

Wstęp wolny

19 / 03 / 2015

Jak piszą organizatorzy na stronie konkursu: „Głównym celem konkursu jest przywrócenie pamięci o niezwykłych osobach, Polakach którzy swoimi osiągnięciami, pracą zawodową lub zaangażowaniem społeczno-obywatelskim wpłynęli na kształt polskiej rzeczywistości. Dziś mogą stać się dla wielu młodych ludzi autorytetem, mobilizować ich do rozwoju i pozytywnego działania”.

Wśród poszukiwanych Polaków mogą znaleźć się:  przedsiębiorcy, naukowcy, bankowcy, ludzie aktywni społecznie i politycznie – na terenie miejscowości, gminy, powiatu. Organizatorzy na stronie projektu wybrali przykładowe postaci z historii Polski, które mogą służyć młodym ludziom jako inspiracja do własnych poszukiwań. 

W ramach konkursu „Architekci naszej rzeczywistości” grupy młodzieży z całej Polski będą mogły starać się o grant w wysokości od 3 do 5 tys. złotych na realizację inicjatyw promujących wybraną postać. Komisja złożona z przedstawicieli Fundacji oraz członków Muzeum Historii Polski wybierze 16 najlepszych projektów do realizacji.

Wnioski na konkurs należy składać od 26 lutego do 26 marca 2015.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerem projektu jest Muzeum Historii Polski. 

Więcej informacji na stronie Architekci naszej rzeczywistości.

09 / 03 / 2015

Wydarzenie odbędzie się 14 maja 2015 roku we wrocławskim Klubie Kultury “Kolejarz”, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu. 

19 / 02 / 2015

Przyjęta treść poprawki: 

1)      Po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:
Art. 43a Na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może zlecać realizację zadań publicznych w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, udostępniania lub zabezpieczania materiałów archiwalnych tworzących niepaństwowy zasób archiwalny.

2)      W art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Jeżeli ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie lub zabezpieczanie materiałów archiwalnych tworzących niepaństwowy zasób archiwalny było realizowane na zasadach określonych w art. 43a, materiały te:
1. z dniem wszczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości jednostki organizacyjnej przechowującej je stają się własnością państwa i wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego;
2. podlegają przekazaniu do archiwum państwowego wskazanego decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych niezwłocznie po wszczęciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 1.

Treść ustawy znajduje się na stronie internetowej Sejmu.

13 / 02 / 2015

Sfinansowane zostaną projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, adresowane do instytucji i osób sprawujących władzę na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Celem tych projektów powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych, prowadzonych przede wszystkim w trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pokazywanie efektów tych działań. 

Więcej informacji na stronie: ngo.pl

10 / 02 / 2015

Dotychczas darmowa była jedynie usługa Google Ad Grants dająca możliwość przeprowadzania kampanii reklamowych w systemie AdWords o wartości 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Dziś do tego grona dołączyły Google Apps wraz z Kalendarzem, Dyskiem i Gmailem oraz możliwość bezpłatnego prowadzenia firmowego konta YouTube, co z pewnością ułatwi funkcjonowanie licznym organizacjom pożytku publicznego.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w życie we współpracy z fundacją TechSoup zajmującą się zapewnianiem organizacji non-profit wsparcia technicznego na globalną skalę. Oczywiście, aby skorzystać z darmowych usług i produktów Google konieczne jest spełnienie warunków, które są dostępne na stronie google.pl/nonprofits. Tam również można zgłosić chęć uczestnictwa organizacji w programie.

10 / 02 / 2015

Uczestnicy Konfrontacji będą debatować o trzech płaszczyznach archiwistyki: w ramach poszczególnych krajów, ośrodków czy też w ramach działów archiwistyki. Będą szukać odpowiedzi na pytanie, „czy istnienie specyficznych odmian archiwistyki jest zjawiskiem pozytywnym czy też powinniśmy zabiegać o jedną, uniwersalną archiwistykę?”. 

Propozycje wystąpień wraz z abstraktami należy nadsyłać do 30 września 2015 roku na adres:

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

tel. (056) 611-37-32

lub na adres e-mail konferencji: tkarchiwalne@gmail.com.

Zapraszamy również na Facebook: Konfrontacje Archiwalne.