Ogólne

22 / 12 / 2020

 

Biuro Programu „Niepodległa” otworzyło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Dofinansowanie będą mogły otrzymać zarówno duże, jak i kameralne wydarzenia.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne),
2) rekonstrukcje historyczne,
3) wystawy wraz z katalogami,
4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy,
5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
6) murale,
7) działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

 

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), 
 • organizacje pozarządowe.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

1) archiwa państwowe,
2) przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze,
3) uczelnie,
4) instytucje kultury,
5) organizacje pozarządowe,
6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
7) podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
8) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19 marca do 20 listopada 2021 roku. 

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. zł. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Budżet programu w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.

Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15:59 poprzez formularz w systemie Witkac.

Więcej informacji, instrukcja składania wniosku i regulamin - na stronie programu "Niepodległa"

 

18 / 12 / 2020

Przygotowane rekomendacje ułatwią realizację projektów historii mówionej w archiwach społecznych. Powstały w wyniku kilku miesięcy dyskusji i pracy członków Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Nie zawierają prostych odpowiedzi, ale mają na celu ułatwienie podejmowania decyzji i szacowania ryzyka związanego z nagrywaniem, działaniami edukacyjnymi i zarządzaniem projektami historii mówionej. Dotyczą zarówno nagrywania wywiadów na żywo, jak i online.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią!

Poznaj rekomendacje PTHM

 

14 / 12 / 2020

Do udziału w konkursie organizatorzy zachęcają szczególnie organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. 

W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: 

 • obszar 1: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
 • obszar 2: ochrona praw człowieka i równe traktowanie,
 • obszar 3: wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Budżet konkursu to blisko 10,5 mln euro!

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem programu w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO).

W swoim działaniu program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Duże dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe.

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej programu.

04 / 12 / 2020

Cieszymy się, że archiwistyka społeczna ma w Radzie swoją przedstawicielkę i rzeczniczkę.

Wczoraj odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Rady. Jej członków powołał Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotr Gliński na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.

Do Rady Archiwalnej zostali powołani:

1. dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

2. dr Adam Eberhardt – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

3. dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4. prof. dr hab. Mirosław Kłusek – Uniwersytet Łódzki

5. Marlena Koter – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

6. dr Janusz Kuligowski – Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum Prezydenta

7. prof. dr hab. Mirosław Lenart – Archiwum Państwowe w Opolu

8. prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne

9. prof. dr hab. Jan Pomorski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10. Wiesława Rutkowska – Archiwum Państwowe w Kielcach

11. ks. dr hab. Grzegorz Ryś – Arcybiskup Metropolita Łódzki

12. dr Jarosław Szarek – Instytut Pamięci Narodowej

13. dr Jan Tarczyński – Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

14. dr hab. Katarzyna Zalasińska – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

15. Katarzyna Ziętal – Centrum Archiwistyki Społecznej

02 / 12 / 2020

Program wspiera nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 

 • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego),
 • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 nie mogą ubiegać się beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2018-2020.

 

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części:

 1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
 2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

 

Nabór wniosków trwa do 11 grudnia 2020 roku.

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie wniosku wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem: sop.nck.pl.

Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Centrum Kultury

Regulamin programu

18 / 11 / 2020

 

Kierownik Działu Projektów Kulturalnych

 

Twoje obowiązki: 

 • koordynacja merytoryczna i organizacyjna Działu zajmującego się projektami kulturalnymi związanymi z archiwami społecznymi oraz ich zasobami (m.in. projekty wystawiennicze, wydawnicze, animacyjne, popularyzatorskie);
 • nadzór nad harmonogramem działań, budżetem oraz dokumentacją Działu;
 • współpraca i prowadzenie bieżących kontaktów z przedstawicielami archiwów społecznych oraz instytucji kultury;
 • popularyzacja archiwistyki społecznej wśród odbiorców kultury.

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z obszaru kultury i kierowaniu zespołem;
 • wykształcenie wyższe;
 • “lekkie pióro” i umiejętność redagowania tekstów;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy swojego i współpracowników;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
 • wysoka kultura osobista;
 • rozeznanie i aktywność na polu krajowych wydarzeń kulturalnych.

Mile widziane:

 • doświadczenie w projektach wydawniczych oraz w organizowaniu wydarzeń kulturalnych; 
 • zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • udział w procesach decyzyjnych dotyczących programu merytorycznego instytucji;
 • dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@cas.archiwa.org,

w tytule e-maila prosimy o wpisanie: “rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Projektów Kulturalnych”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 grudnia (włącznie). 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00​.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
28 / 10 / 2020

Hackathon #Hack4history odbędzie się on-line w dniach 14-16 listopada 2020. Do udziału mogą się zgłaszać 2-4 osobowe zespoły składające się z osób zajmujacych się historią, edukacją, muzealnictwem, IT czy dziennikarstwem (także studenci) z Niemiec, Rosji, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Celem hackathonu jest stworzenie nowych cyfrowych produktów i rozwiązań w obszarze IT do wykorzystania w edukacji historycznej, w kulturze pamięci i popularyzacji miejsc pamięci i muzeów wokół problematyki II wojny światowej. Przez 48 godzin zakwalifikowane zespoły będą miały zadanie wymyślić i rozwinąć projekty edukacyjne dotyczące wybranego miejsca, wydarzenia albo tematu.

W ciągu dwóch dni 30 uczestnikom w ich pracy będą towarzyszyli eksperci i specjaliści z obszarów projektowania, programowania, zarządzania projektami i PR. Na zakończenie hackathonu zespoły zaprezentują swoje prototypy: aplikacje, strony internetowe, gry, projekty multimedialne i in. Jury wybierze trzy zwycięskie projekty, które w nagrodę otrzymają do 2.000 Euro na realizację swoich projektów. W grudniu 2020 r. projekty zostaną zaprezentowane na platformie about-history.info.

Językami roboczymi podczas #Hack4history są rosyjski i angielski (organizatorzy zapewniają tłumaczenie między tymi językami).

Więcej informacji na stronie hackathonu (w j. angielskim i rosyjskim) oraz na stronie polskiego partnera - Fundacji Ośrodka KARTA (w. j. polskim).

 

 

20 / 10 / 2020

Konkurs skierowany jest do nauczycieli, edukatorów, studentów i rodziców, czyli wszystkich tych, którzy znają szkolne podstawy programowe, mają wiedzę na temat dziedzictwa i chcą się nią podzielić. 

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach konkursu będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli, edukatorów czy opiekunów podczas zajęć dydaktycznych; mają służyć uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz lekcji wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi (np. gry, zadania, karty pracy, fiszki, prezentacje multimedialne, filmy, animacje, podcasty itd.)

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres edu@nid.pl, lub - jeśli przygotowane materiały dydaktyczne wymagają prezentacji w innej formie (np. puzzle, gry planszowe, formy przestrzenne, makiety) - prace należy dostarczyć wraz ze scenariuszem na adres siedziby Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Spośród prac konkursowych jury wybierze maksymalnie 10 najlepszych scenariuszy lekcji. Każdej zwycięskiej pracy zostanie przyznana nagroda w wysokości 5000 zł. 

Nagrodzone scenariusze lekcji zasilą bazę wiedzy platformy internetowej poświęconej edukacji o dziedzictwie edu.nid.pl, która powstała, aby wesprzeć nauczycieli i edukatorów w ich pracy. Serwis jest skarbnicą wiedzy dla zawodowych edukatorów, rodziców i opiekunów szukających inspiracji i ciekawych pomysłów na zabawy z dziećmi, czy warsztaty z młodzieżą i dorosłymi. Na portalu można znaleźć materiały o lokalnym dziedzictwie, filmy, scenariusze lekcji o architekturze czy nawet pomysły na gry terenowe. Udostępnione materiały podpowiedzą, jak zorganizować atrakcyjną wycieczkę, poznać najbliższą okolicę czy ciekawie spędzić czas w otoczeniu zabytków w gronie rodziny. 

Szczegóły dostępne są w Regulaminie na stronie konkursu

 

 

24 / 09 / 2020

Narodowe Centrum Kultury czeka na zgłoszenia bibliotek, organizacji pozarządowych, domów kultury, teatrów, muzeów i innych instytucji kultury, które chciałyby przyjąć do swojego zespołu ambitnych praktykantów: studentów trzeciego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studentów studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwentów tych studiów do 30. roku życia.

Zgłoszenia instytucji przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze (czerwony panel "Dodaj ofertę"). Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. 

Również praktykanci mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze (biały panel "Szukaj oferty"). Zgłoszenie trafi bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.

Praktyki mogą trwać od 160 do 320 godzin, w trybie ustalonym bezpośrednio między instytucją oferującą praktyki a praktykantem.

Terminy:

EDYCJA JESIENNO-ZIMOWA  (19.10.2020–31.03.2021)

 • 21.09-04.10.2020 – nabór dla instytucji
 • 6-18.10.2020 – nabór dla praktykantów
 • 20-31.10.2020 – nabór uzupełniający

 

Więcej szczegółów na stronie Narodowego Instytutu Kultury.