Ogólne

14 / 05 / 2020

 

Główna Księgowa / Główny Księgowy ze znajomością  kadr i płac

Opis stanowiska

Twoje obowiązki:

      → wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2342 z późn. zm),
      → przygotowanie sprawozdań finansowych,
      → zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
      → planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązaniami finansowymi i prawnymi instytucji,
      → dokonywania wstępnej kontroli:
           a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
           b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
      → raportowanie stanu finansowego instytucji według ustalonych procedur i określonych terminów
      → czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
      → zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, zobowiązań podatkowych, ZUS oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami
      → kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa m.in.: przygotowanie umów o pracę, porozumień, świadectw pracy, prowadzenie akt osobowych, prowadzenie i rozliczenie ewidencji czasu pracy, sporządzenie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczanie delegacji, prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
      → współtworzenie budżetu oraz kontrola jego wykonania.

Wykształcenie:

      → wyższe ekonomiczne, rachunkowość i finanse

Znajomość: 

      → ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
      → ustawy o finansach publicznych
      → ustawy o rachunkowości
      → ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych
      → przepisów szczególnych dotyczących rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych  i płacowych, oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy

Doświadczenie:

      → minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej/ głównego księgowego, 
      → znajomość  zagadnień kadrowo-płacowych

Mile widziane:

      → znajomość programu ENOVA
      → praktyka w księgowości i w kadrach w instytucji kultury
      → doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem
      → doskonałe umiejętności organizacyjne i strategicznego myślenia

Oferujemy:

      → stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
      → przyjazną atmosferę pracy
      → możliwość rozwoju zawodowego
      → samodzielność w realizacji zadań
      → możliwość konsultacji z doświadczoną główną księgową


 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

praca@cas.archiwa.org

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca (włącznie). 

 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
14 / 05 / 2020

 

Specjalista ds. edukacji i animacji

Opis stanowiska

Twoje obowiązki:

      → tworzenie i wdrażanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych, w tym platformy e-learningowej;
      → promocja zbiorów archiwów społecznych poprzez narzędzia cyfrowe, m.in. storytelling;
      → nawiązywanie partnerstw i współpracy na polu edukacji i animacji;
      → opracowywanie i wdrażanie autorskich projektów z zakresu edukacji i animacji;
      → przygotowywanie materiałów i publikacji edukacyjnych oraz treści druków promujących działania edukacyjne.

Wymagania:

      → kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji i animacji
      → wysokie kompetencje cyfrowe
      → doświadczenie w kierowaniu zespołem i projektami
      → “lekkie pióro” i umiejętność redagowania tekstów
      → biegła obsługa pakietu MS Office
      → znajomość różnorodnych narzędzi edukacyjnych
      → znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
      → wysoka kultura osobista
      → bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
      → wykształcenie wyższe

Mile widziane:

      → zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym
      → doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i sztuki

Oferujemy:

      → stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub długofalową współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną
      → przyjazną atmosferę pracy
      → możliwość rozwoju zawodowego
      → samodzielność w realizacji zadań
      → udział w procesach decyzyjnych dotyczących strategii promocji
      → dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

praca@cas.archiwa.org

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca (włącznie). 

 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

13 / 05 / 2020

 

Kierownik Działu Komunikacji i Promocji

Opis stanowiska

Twoje obowiązki:

      → przygotowywanie strategii rozwoju działań komunikacji i promocji CAS
      → zapewnienie spójności komunikacji zewnętrznej, w tym dbanie o spójność komunikacji wizualnej
      → koordynacja merytoryczna i organizacyjna Działu
      → koordynowanie działań wszystkich kanałów komunikacji (media społecznościowe, strona internetowa, newsletter)
      → tworzenie i nadzór nad produkcją materiałów promocyjnych CAS
      → opracowywanie i realizacja kampanii reklamowych, konferencji prasowych, spotkań autorskich, gal; wernisaży, pokazów filmowych itp. działań promujących projekty realizowane przez CAS
      → przygotowywanie informacji dla mediów o działaniach CAS
      → reprezentowanie CAS w działaniach promocyjnych i reklamowych
      → udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności CAS

Wymagania

      → kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze promocji i komunikacji
      → doświadczenie w kierowaniu zespołem i projektami
      → “lekkie pióro” i umiejętność redagowania tekstów
      → wykształcenie wyższe
      → znajomość różnorodnych narzędzi promocji
      → znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
      → wysoka kultura osobista
      → bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne

Mile widziane:

      → zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym
      → doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i sztuki

Oferujemy

      → stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub długofalową współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną
      → przyjazną atmosferę pracy
      → możliwość rozwoju zawodowego
      → samodzielność w realizacji zadań
      → udział w procesach decyzyjnych dotyczących strategii promocji
      → dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV bezpośrednio na adres:

praca@cas.archiwa.org

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 czerwca (włącznie). 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.

 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 

 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 

 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

22 / 04 / 2020

 

Programista Java

Opis stanowiska

Twoje obowiązki:

      → projektowanie i implementacja nowych funkcjonalności systemu: Otwarty System Archiwizacji (OSA)
      → utrzymanie systemu OSA
      → wdrażanie nowych wersji i administracja serwerem dedykowanym OSA
      → dbałość o jakość wytwarzanego kodu oraz całego systemu
      → dokumentacja tworzonych rozwiązań
      → współpraca z zespołem projektowym

Wymagania:

      → co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
      → komercyjne doświadczenie w programowaniu w Java 8+
      → praktyczna znajomość Spring (Core, Boot, Data, Security) oraz Hibernate/JP

      → doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych (SQL)
      → doświadczenie w pracy z Elasticsearch
      → doświadczenie w pracy z systemem kontroli wersji Git
      → znajomość praktyk CI/CD i pracy z systemem Jenkins
      → umiejętność pracy w systemach operacyjnych Linux
      → umiejętność tworzenia czystego i testowalnego kodu
      → stosowanie dobrych praktyk programistycznych w codziennej pracy
      → komunikatywność

Mile widziane:

      → doświadczenie w pracy z platformą cloudową (AWS, Azure lub GCP)
      → doświadczenie w pracy z platformą Docker
      → dobra znajomość protokołu HTTP oraz zasad projektowania REST API
      → znajomość języków JavaScript, PHP oraz Python
      → znajomość frameworka Ember
      → doświadczenie w pracy z Jira

Oferujemy:

      → stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub długofalową współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną albo B2B
      → nieformalną, przyjazną atmosferę pracy
      → pracę przy długoterminowym, ciekawym projekcie
      → możliwość rozwoju zawodowego
      → wsparcie doświadczonego programisty
      → samodzielność w realizacji zadań
      → udział w procesach decyzyjnych dotyczących rozwoju systemu
      → dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV bezpośrednio na adres:

praca@cas.archiwa.org

lub za pośrednictwem serwisu praca.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja (włącznie).

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org .
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

06 / 04 / 2020

„Kultura w sieci” to środki na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie. Budżet programu wynosi 20 mln zł. Wnioski można składać do 20 kwietnia

Program składa się z dwóch elementów:

 • program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  - kierowany do osób fizycznych, tworców i artystów,
 • program dotacyjny, zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury - kierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji narodowych, instytucji prowadzonych lub współprowadzonych przez MKiDN, szkół i uczelni artystycznych).

Więcej informacji oraz kwestionariusze dla ubiegających się o środki na stronie www.gov.pl

Uruchomienie programu „Kultura w sieci” jest możliwe dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

24 / 01 / 2020

Do zakresu działalności Centrum, zgodnie z jego statutem, „należy wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zabezpieczania i upowszechniania zbiorów tekstowych, ikonograficznych, filmowych, fonograficznych i innych, dokumentujących pamięć historyczną i dziedzictwo narodowe, rozwijanie sieci współpracy podmiotów podejmujących powyższą działalność i wzmacnianie zaangażowania obywateli w działania na rzecz dokumentowania historii”.

Centrum Archiwistyki Społecznej wyrasta z doświadczenia KARTY, która w ciągu 38 lat stworzyła największe w Polsce archiwum społeczne, a od 2002 roku Ośrodek podejmuje działania na rzecz całej dziedziny – archiwistyki społecznej. Siedem lat temu rozpoczął systemowe wspieranie AS-ów oraz rozwijanie ich sieci. Działania te doprowadziły do zbudowania systemu informacji o polskich archiwach społecznych, wytworzenia narzędzi wspierających ich pracę oraz do stopniowej profesjonalizacji dziedziny, a także do ugruntowania pojęcia w środowiskach lokalnych, wśród naukowców, edukatorów, ludzi kultury.
fot. Danuta Matloch/MKiDN

 

Ta instytucja jest zaadresowana do ważnej kwestii społecznej, jaką są archiwa społeczne, archiwa tworzone oddolnie, archiwa rodzinne, personalne, lokalne, grup zawodowych, najróżniejsze archiwa tworzone przez różne grupy obywateli - mówił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Dodał też: Polskie państwo powinno wspierać wartościowe inicjatywy, działania i działalności. Liczę, że Centrum wzmocni aktywność tysięcy osób w całej Polsce.

Zarówno skala, jak i żywiołowy rozwój tej dziedziny życia społecznego – w istocie emanacji społeczeństwa obywatelskiego – przekroczyły granice skuteczności samej KARTY. Od dawna staraliśmy się znaleźć systemowe wzmocnienie dla tej oddolnej aktywizacji społecznej, a przy ogólnopolskim zakresie działań możliwe to było wyłącznie w relacji z państwem. Ostatnio okazało się, że resort kultury gotów jest poprzeć powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej, jako instytucji państwowej współprowadzonej przez Fundację Ośrodka KARTA. Taką bezinteresowną politycznie deklarację przyjęliśmy z wdzięcznością – wyjaśnia Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA.

Na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Centrum Archiwistyki Społecznej powołana została Katarzyna Ziętal, twórczyni działu Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Ośrodku KARTA i od siedmiu lat jego kierowniczka; odpowiedzialna za stworzenie i realizację koncepcji rozwoju dziedziny od początku jej koordynowania w Ośrodku.

W Polsce działa ponad blisko pięćset AS-ów. Od siedmiu lat obserwuję ten ogólnopolski dziś ruch, jako jedna z jego inicjatorek, i widzę ogromną zmianę, jaka zaszła od czasu, gdy zaczynaliśmy nasze działania. Pojęcie stało się rozpoznawalne i coraz więcej podmiotów wciela w życie ideę archiwum społecznego – w swoich społecznościach, środowiskach, organizacjach, a nawet zakładach pracy. Jako Centrum Archiwistyki Społecznej będziemy mogli działać intensywniej, regularniej i budować długofalowe, spójne strategie. Powstanie CAS jest jednak efektem naszych działań jako Ośrodka i wynika z sukcesu całego przedsięwzięcia. Dlatego zarówno idea, sposób działania, dotychczasowe narzędzia, portale, współpraca z AS-ami – będą oparte na tym, co robiliśmy do tej pory – mówi Katarzyna Ziętal, p. o. dyrektora Centrum Archiwistyki Społecznej.

Do najważniejszych zadań Centrum Archiwistyki Społecznej należeć będzie trwałe zapisywanie historii społecznej Polski, historii społeczności lokalnych oraz środowisk i ruchów obywatelskich; rozwijanie portalu osa.archiwa.org jako ogólnopolskiego centrum informacji o zbiorach archiwów społecznych; wyłonienie liderów AS-ów w regionach i zbudowanie w oparciu o nich ogólnopolskiej sieci; powołanie przestrzeni edukacyjnej służącej wymianie doświadczeń między archiwistami społecznymi; wspieranie AS-ów w ich bieżącej pracy; wprowadzenie archiwistyki społecznej do dydaktyki uniwersyteckiej; zbudowanie koalicji lokalnych na tej we współpracy ze środowiskami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami samorządowymi oraz archiwami państwowymi i instytucjami kultury.

Więcej informacji znajduje się na stronie archiwa.org oraz archiwa.org/dla-mediow

*
Ośrodek KARTA
to niezależna organizacja pozarządowa, prowadząca największe w Polsce archiwum społeczne XX i XXI wieku. Odkrywa, chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki. Robi to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie. 
Ośrodek KARTA jest rzecznikiem środowiska polskich archiwów społecznych. Integruje, promuje i wzmacnia organizacje w Polsce, które zajmują się niezależną, oddolną archiwistyką. Dostarcza też archiwistom bezpłatne narzędzia i wiedzę. W Ośrodku stworzono program do opracowywania i prezentacji zbiorów społecznych w internecie – Otwarty System Archiwizacji.

*
Archiwa społeczne w liczbach:
●        461 archiwów społecznych w Polsce
●        siedem lat działania sieci AS–ów
●        280 miejscowości w Polsce, w których działają archiwa społeczne
●        setki tysięcy ocalonych archiwaliów

Katarzyna Ziętal – absolwentka Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim o specjalizacji Archiwistyka. W Ośrodku KARTA odpowiadała za dział archiwistyki społecznej. Twórczyni ogólnopolskiego portalu – www.archiwa.org, redaktorka merytoryczna pierwszego polskiego podręcznika dla osób zajmujących się oddolnym dokumentowaniem historii pt. Archiwistyka społeczna, inicjatorka i współtwórczyni Otwartego Systemu Archiwizacji – programu komputerowego i portalu służącego do opisu i udostępniania zbiorów archiwów społecznych, koordynatorka trzech Kongresów Archiwów Społecznych (2015–2019) dla kilkuset uczestników z całej Polski, organizatorka międzynarodowej konferencji o współpracy archiwów społecznych z państwem „Community archives. Models of cooperation with the state” z udziałem prelegentów z Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Włoch, Nowej Zelandii, Chorwacji i Polski, organizatorka i trenerka szkoleń stacjonarnych i internetowych dla archiwów społecznych, redaktorka merytoryczna raportu Archiwistyka społeczna w Polsce. Stan obecny i perspektywy, autorka publikacji z zakresu archiwistyki społecznej, prelegentka na kilkudziesięciu konferencjach naukowych i popularnonaukowych.


 

 
24 stycznia 2020, Warszawa. Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. fot. Danuta Matloch/MKiDN

 
24 stycznia 2020, Warszawa. Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. fot. Danuta Matloch/MKiDN

 
24 stycznia 2020, Warszawa. Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. fot. Danuta Matloch/MKiDN

 
24 stycznia 2020, Warszawa. Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. fot. Danuta Matloch/MKiDN

 
24 stycznia 2020, Warszawa. Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. fot. Danuta Matloch/MKiDN

 
24 stycznia 2020, Warszawa. Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. fot. Danuta Matloch/MKiDN

 
24 stycznia 2020, Warszawa. Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. fot. Danuta Matloch/MKiDN

 
24 stycznia 2020, Warszawa. Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. fot. Danuta Matloch/MKiDN

 
24 stycznia 2020, Warszawa. Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. fot. Danuta Matloch/MKiDN

 

09 / 12 / 2019

W przekazanych zbiorach znalazły się: archiwalia, fotografie, plakaty, dzieła sztuki, mundury, sztandary, odznaczenia i publikacje. Wśród nich między innymi: zdjęcia Ignacego Jana Paderewskiego i gen. Władysława Sikorskiego z ich odręcznymi autografami oraz kolekcja prezentująca przyjazd żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera do Polski. 

Więcej informacji na stronie dzieje.pl.