Ogólne

04 / 08 / 2020

Najbliższe wydanie naszego newslettera zbiega się w czasie ze świętowaniem 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Zaprezentujemy w nim najciekawsze fotografie dotyczące wojny polsko-bolszewickiej ze zbiorów archiwów społecznych, jak również projekty AS-ów zorganizowane, aby wspomnieć i uczcić wydarzenia sprzed stu lat.  

"Jaskółka" przyniesie też jak zwykle informacje m.in. o dotacjach, które archiwa społeczne mogą pozyskać na swoje działania, zaprezentuje archiwa, które niedawno dołączyły do sieci AS-ów, garść wieści z Centrum Archiwistyki Społecznej, wreszcie przybliży nieprzeciętne postaci osób, które archiwa tworzą.

Dołącz do nas, już dziś zapisz się do newslettera!

31 / 07 / 2020

Tematem konsultacji, prowadzonych przez Komisję Europejską, są możliwości oferowane przez technologie cyfrowe w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy zainteresowani: m.in. instytucje kultury, organizacje pozarządowe, administracja państwowa, jednostki zajmujące się nowoczesnymi technologiami, jak i wszyscy obywatele, chcący mieć wpływ na rozwój cyfrowego dostępu do dziedzictwa. 

Czas pandemii przyspieszył proces przestawiania się sektora kultury z tradycyjnych metod działania na płaszczyznę on-line - temat jest więc aktualny bardziej niż kiedykolwiek. Warto zadbać, aby osoby i instytucje zajmujące się naszym dziedzictwem kulturowym, dysponowały najlepszymi narzędziami, wiedzą i umiejętnościami, by w pełni wykorzystać możliwości i potencjał globalnej transformacji cyfrowej.   

Opinie zebrane podczas konsultacji zostaną wykorzystane w rewizji Zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych z 2011 roku. Mogą mieć również wpływ na kształtowanie polityki i finansowania działań w dziedzinie kultury w najbliższych latach - zarówno w poszczególnych krajach, jak i na szczeblu unijnym. 

Konsultacje trwają do 14 września 2020 roku.

Więcej informacji (w języku angielskim)

 

27 / 07 / 2020

Ogólnopolska Giełda Projektów, organizowana przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z lokalnymi partnerami, jest skierowana do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Jej głównym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów kultury, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce.

Można zgłaszać swoje projekty z zakresu animacji kultury i edukacji kulturowej, realizowane w okresie 1 stycznia 2017 do 31 października 2020 lub będące na zaawansowanym etapie realizacji. 

Najciekawsze projekty zostaną zaprezentowane na konferencji w dniach 15-16 października 2020 roku w Warszawie. Obok prezentacji swojego projektu przed animatorami i edukatorami z całej Polski, możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów, autorzy wybranych projektów wezmą też udział w profesjonalnym szkoleniu z wystąpień publicznych, a ich teksty zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej. 

W Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów można wziąć udział jako uczestnik i osoba prezentująca projekt (zgłoszenia dla instytucji w otwartym naborze) lub tylko jako uczestnik (zgłoszenia poprzez otwartą rejestrację). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Regulamin naboru

Więcej szczegółów na stronie Narodowego Centrum Kultury

21 / 07 / 2020

​Jest adresowana do Polaków oraz naszych sąsiadów - należą do niej również organizacje z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Niemiec i Czech, które otwarte są na wielość perspektyw w spojrzeniu na historię.  

Informacje na platformie internetowej Digital History Network zamieszczane są w językach angielskim i rosyjskim. Do platformy można przystąpić samodzielnie, dodając opis swojej organizacji (po angielsku i ew. rosyjsku). Po zaakceptowaniu wpisu przez administratora, można samodzielnie umieszczać na platformie opisy swoich projektów

Platforma jest źródłem wiedzy i inspiracji dla studentów, historyków, nauczycieli, dziennikarzy, projektantów działających w obszarze nowych mediów, czy - oczywiście - archiwistów społecznych. To szansa na międzynarodową promocję Waszych działań i na nawiązanie współpracy z pokrewnymi organizacjami z innych krajów.

Z polskiej strony do Digital History Network jako pierwsza przystąpiła Fundacja Ośrodka KARTA, m.in. promując na platformie swój projekt "Uczyć się z historii" (w wersji angielskiej: "Learning from history"). Wraz z innymi członkami tej sieci we wrześniu tego roku KARTA będzie organizować w białoruskim Mińsku hackathon związany z wieloperspektywicznym badaniem historii, a w październiku w Gdańsku - międzynarodowe seminarium edukacyjne.

16 / 07 / 2020

Twoje obowiązki:

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej, w szczególności przyjmowanie wpływającej korespondencji i jej ewidencjonowanie w elektronicznym systemie obiegu dokumentów (EZD);
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów;
 • Prowadzenie ewidencji między innymi: dokumentów kosztowych, umów, korespondencji itp;
 • Ewidencjonowanie i gromadzenie zbioru wewnętrznych aktów normatywnych;
 • Organizacja pracy i obsługa biura Dyrekcji;
 • Organizacja spotkań i ich obsługa;
 • Redakcja i aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Obsługa skrzynki instytucji na platformie elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;
 • Samodzielne redagowanie pism, po uzgodnieniu treści z Dyrekcją;
 • Archiwizacja dokumentów instytucji;
 • Koordynowanie przepływu informacji między działami;
 • Dbanie o terminowość i poprawność wykonania zleconych zadań
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi i wsparcie przy prowadzonych przez instytucję projektach oraz inne bieżące prace związane z funkcjonowaniem biura;
 • Prowadzenie spraw administracyjno–organizacyjnych (np. zaopatrzenie w materiały biurowe i eksploatacyjne, sprawy lokalowe);
 • Obsługiwanie połączeń telefonicznych oraz urządzeń biurowych;
 • Redagowanie pism o charakterze ogólnym.

Wymagania:

 • Wykształcenie: średnie; 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych;
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych; 
 • Umiejętność skutecznej komunikacji;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Mile widziane:

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Znajomość systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkoleń, samodzielność w realizacji zadań, dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres praca@cas.archiwa.org.

W tytule maila prosimy wpisać: Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lipca 2020 r. (włącznie)

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00​.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

14 / 07 / 2020

Specjalista/Specjalistka ds. promocji:

 
Twoje obowiązki:
→ Realizacja strategii komunikacji i promocji instytucji oraz poszczególnych projektów we współpracy
z zespołem Centrum Archiwistyki Społecznej
→ Tworzenie treści na stronę www oraz na potrzeby kanałów w mediach społecznościowych
→ Realizowanie płatnych kampanii w internecie
→ Przygotowywanie materiałów promocyjnych, nadzór nad ich produkcją, dystrybucją i udostępnianiem
→ Utrzymywanie i poszerzanie relacji z mediami
→ Inicjowanie nowych sposobów promocji instytucji
 
Wymagania:
→ Wyższe wykształcenie (mile widziane marketing, PR)
→ 2-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji i promocji
→ Praktyczna wiedza w zakresie Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics
→ Praktyczna znajomość narzędzi PR
→ Lekkie pióro, znajomość SEO
→ Dobra znajomość języka angielskiego i MS Office
→ Umiejętności analizowania danych, tworzenia raportów i wyciągania wniosków celem optymalizacji działań promocyjnych
→ Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
→ Samodzielność i dobra organizacja pracy
→ Wysoka kultura osobista
→ Komunikatywność, rzetelność i uczciwość
→ Elastyczność i kreatywność
 
Mile widziane:
→ Doświadczenie w agencji marketingowej
→ Doświadczenie w pracy w instytucji kultury
→ Podstawowa znajomość obsługi programu Photoshop
→ Doświadczenie w produkcji eventów, m.in. konferencji prasowych
 
Oferujemy:
→ Umowę o pracę na pełen etat, stabilność zatrudnienia
→ Możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu
nowej instytucji kultury o zasięgu ogólnopolskim
→ Realizację autorskich, innowacyjnych pomysłów promocyjnych
→ Wynagrodzenie – 3000-3200 netto (na rękę)
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres praca@cas.archiwa.org: CV, listu motywacyjnego oraz treści dwóch przykładowych postów na profil Centrum Archiwistyki Społecznej na Facebooku.

Mile widzialne portfolio.

W tytule maila prosimy wpisać: Specjalista/Specjalistka ds. promocji.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lipca 2020 r. (włącznie)

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 
 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 
01 / 07 / 2020

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. 

Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, czyli minimum 30 dni, maksimum 183 dni, przy czym powinien zakładać cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję). W 4. edycji programu wygra do 30 najlepiej ocenionych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę 30 000 zł brutto.

W konkursie mogą wziąć udział: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

Wnioski należy składać do 31.07.2020 r. do godz. 13:00. Wyniki zostaną podane 01.10.2020 do godz. 18.00.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę programu "Moja Mała Ojczyzna".

25 / 06 / 2020

Archiwista/tka pracujący/a w środowisku cyfrowym:

Twoje obowiązki:
→ weryfikacja i poprawa opisów zbiorów archiwalnych,
→ porównywanie opisów zbiorów archiwalnych z ich kopiami cyfrowymi,                                                      
→ przygotowanie opisów zbiorów archiwalnych do importu do bazy danych,                                      
 → praca w środowisku cyfrowym.

Wymagania:
→ wykształcenie wyższe humanistyczne lub ukończony kurs archiwalny,
→ doświadczenie w pracy z archiwalnymi bazami danych,
→ doświadczenie w opracowywaniu zbiorów archiwalnych, zwłaszcza fotografii,
→ biegła znajomość pakietu Microsoft Office,
→ wysokie umiejętności komunikacyjne,
→ umiejętność zarządzania własnym czasem.

 Mile widziane:
→ znajomość specyfiki pracy archiwów społecznych,                                                                            
→ wykształcenie archiwalne,                                                                                                                  
→ znajomość historii XX wieku.

Oferujemy:
→ pracę zdalną w oparciu o długoterminową umowę zlecenie (także jako dodatkową),
→ elastyczne godziny pracy,                                                                                                                  
→ przyjazną atmosferę pracy,                                                                                                                            
→ możliwość współpracy długofalowej.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
praca@cas.archiwa.org
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca (włącznie). 
 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.
Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.

 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 

 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 

 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

16 / 06 / 2020

Otwarty System Archiwizacji (OSA) to darmowy system do opisywania, udostępniania i przeszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzony z myślą o archiwach społecznych.
Od strony frontendu składa się z panelu redaktora i portalu (aplikacja Ember.js); backend tworzą aplikacja Java i relacyjna baza danych oraz Elasticsearch.
Obecnie z OSA korzysta ponad 100 podmiotów z całej Polski. Zbiory opisane w panelu redaktora OSA są udostępniane na portalu: www.osa.archiwa.org

 

Project manager ds. Otwartego Systemu Archiwizacji:


Opis stanowiska.

Twoje obowiązki:

→ zarządzanie zespołem osób bezpośrednio podległych i koordynacja działań firm współpracujących,
→ planowanie strategii rozwoju systemu OSA, 
→ ustalanie priorytetów w zakresie prac nad systemem OSA,
→ wdrażanie planu działań dotyczących systemu OSA i ich koordynacja,
→ inicjowanie nowych projektów w ramach rozwoju systemu OSA,
→ tworzenie dokumentacji,
→ kontrola budżetu.

Wymagania:

→ wykształcenie wyższe,
→ kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów IT oraz w kierowaniu zespołem,
→ perfekcyjne zarządzanie czasem swoim oraz pracowników,
→ znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami,
→ wysokie umiejętności komunikacyjne,
→ zdolności przywódcze,
→ doświadczenie w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) .

 Mile widziane:

→ wykształcenie wyższe informatyczne, pokrewne lub z zakresu zarządzania,
→ certyfikaty i szkolenia potwierdzające kompetencje w zarządzaniu projektami,
→ doświadczenie pracy w projektach edukacyjnych lub kulturalnych,
→ udział w przygotowaniu i/lub realizacji projektów informatycznych dofinansowanych ze środków unijnych.


Oferujemy:

→ stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub długofalową współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną,
→ udział w rozwojowym, interesującym projekcie na styku informatyki, edukacji, kultury,
→ przyjazną atmosferę pracy,
→ możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkoleń,
→ samodzielność w realizacji zadań,
→ udział w procesach decyzyjnych dotyczących strategii rozwoju OSA,
→ dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
praca@cas.archiwa.org
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca (włącznie). 
 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.
Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.