Aktualności

21 / 01 / 2021

Nabór dla instytucji startuje już 25 stycznia: Narodowe Centrum Kultury czeka na zgłoszenia bibliotek, organizacji pozarządowych, domów kultury, teatrów, muzeów i innych instytucji kultury, które chciałyby przyjąć do swojego zespołu ambitnych praktykantów: studentów trzeciego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studentów studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwentów tych studiów do 30. roku życia.

Zgłoszenia instytucji przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze (czerwony panel "Dodaj ofertę"). Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. 

Również praktykanci mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze (biały panel "Szukaj oferty"). Zgłoszenie trafi bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.

Praktyki mogą trwać od 160 do 320 godzin, w trybie ustalonym bezpośrednio między instytucją oferującą praktyki a praktykantem.

HARMONOGRAM EDYCJI WIOSENNEJ:

  • 25.01 – 08.02.2021 Nabór dla instytucji
  • 09.02 – 22.02.2021 Nabór dla praktykantów
  • 23.02 – 08.03.2021 Nabór uzupełniający dla praktykantów
  • 22.02 – 20.06.2021 Realizacja praktyk w ramach Edycji Wiosennej

Szczegóły na stronie programu "Praktykuj w kulturze"

 

 

11 / 01 / 2021

Cyfrowe Archiwum Instytutu Pileckiego gromadzi i udostępnia dokumenty ukazujące losy obywateli polskich, którzy w XX wieku doświadczyli dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego. Instytut pozyskuje je z instytucji polskich i zagranicznych: Bundesarchiv, United Nations Archives, brytyjskich National Archives, IPN, polskich archiwów państwowych i innych. Powstaje w ten sposób centrum wiedzy i ośrodek kompleksowych badań nad II wojną światową i podwójną okupacją w Polsce.

W czasie konferencji „Archiwum: Aktywacja!” przedstawiciele Instytutu Pileckiego przedstawią projekt cyfrowego Archiwum Instytutu Pileckiego, na którym opowiedzą o zbiorach, a także porozmawiają z zaproszonymi gośćmi o roli archiwów we współczesnym świecie. Tematami paneli będą m.in.: "Archiwum nowoczesne. Jak archiwa docierają dziś do odbiorców?" i "Archiwum w kulturze. Jak z dokumentów rodzą się opowieści?".

Konferencja będzie symultanicznie tłumaczona na język polski, angielski i niemiecki.

 

Konferencja odbędzie się na platformie Zoom, będzie transmitowana także na Facebooku.

Pobierz program konferencji (PDF)

Szczegóły dotyczące wydarzenia - na stronie Instytutu Pileckiego

 

 

31 / 12 / 2020

Dzięki zawartemu porozumieniu studenci Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie będą mogli więcej dowiedzieć się o archiwistyce społecznej i związanymi z nią zagadnieniami z obszarów historii, edukacji, czy animacji lokalnej.

 

 

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli:

Uniwersytet Pedagogiczny:

- dr hab. prof. UP Michał Rogoż – Prorektor ds. nauki,

- dr hab. prof. UP Agnieszka Chłosta-Sikorska – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki,

- dr Dorota Drzewiecka – Zastępca Dyrektora.

Centrum Archiwistyki Społecznej:

- p.o. Dyrektor Katarzyna Ziętal,

- Zastępczyni Dyrektora Joanna Łuba.

Spotkanie poprowadzili:

- Adriana Kapała (Centrum Archiwistyki Społecznej),

- dr Hubert Mazur (Uniwersytet Pedagogiczny), którzy są odpowiedzialni za realizację planu współpracy.

28 / 12 / 2020

EtnoPolska ma się przyczyniać do rozwijania działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

- samorządowe instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe,

- koła gospodyń wiejskich,

- kościoły i związki wyznaniowe,

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku!

Więcej informacji, instrukcja składania wniosku i regulamin na stronie Narodowego Centrum Kultury

 

 

22 / 12 / 2020

Jak wyglądała Ostrów w dwudziestoleciu międzywojennym? Które spośród istniejących współcześnie budynków powstały właśnie wtedy?

Na wystawie prezentowane są archiwalne fotografie pochodzące ze zbiorów lokalnego regionalisty Andrzeja Mierzwińskiego, kolekcji Muzeum Dom Rodziny Pileckich, archiwum MKWZ delegatura w Ostrołęce. Twórcy instalacji sięgnęli także po prywatne zdjęcia mieszkańców Ostrowi, zebrane podczas akcji społecznej.

Osoby, które jeszcze będą chciały podzielić się starymi fotografiami z Ostrowi, powinny zajrzeć na grupę na Facebooku Tworzymy foto archiwum Ostrowi Mazowieckiej! Trzymamy kciuki za jak najwięcej odnalezionych w ten sposób fotografii i opowieści z historii miasta i jego mieszkańców.

Wystawę na placu przed Starą Elektrownią przy ul. 11 Listopada 7 można oglądać od 22 grudnia aż do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na temat wystawy

 

 

22 / 12 / 2020

 

Biuro Programu „Niepodległa” otworzyło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Dofinansowanie będą mogły otrzymać zarówno duże, jak i kameralne wydarzenia.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne),
2) rekonstrukcje historyczne,
3) wystawy wraz z katalogami,
4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy,
5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
6) murale,
7) działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

 

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), 
  • organizacje pozarządowe.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

1) archiwa państwowe,
2) przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze,
3) uczelnie,
4) instytucje kultury,
5) organizacje pozarządowe,
6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
7) podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
8) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19 marca do 20 listopada 2021 roku. 

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. zł. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Budżet programu w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.

Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15:59 poprzez formularz w systemie Witkac.

Więcej informacji, instrukcja składania wniosku i regulamin - na stronie programu "Niepodległa"

 

21 / 12 / 2020

Broszura jest próbą odtworzenia historii miasta Mordy i jego mieszkańców. Autorzy przeprowadzili liczne kwerendy w Mordach, Siedlcach, Warszawie, Lublinie i w archiwach zagranicznych dostępnych online. Dokumenty archiwalne wzbogacili o materiały prasowe, wspomnienia, korespondencję, a także podpisy mieszkańców Mordów pod „Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” zebrane w 1926 roku. Ważne źródło stanowiły materiały udostępnione przez dzieci, wnuki i prawnuki Henryka Przewłockiego - ostatniego właściciela majątku i pałacu w Mordach w latach 1912–1944. Broszura pokazuje m.in. relacje dworu z miasteczkiem w latach pokoju i wojny.

Twórcy broszury mają nadzieję, że zachęci ona czytelników do odkrywania i dokumentowania historii własnych miejscowości i pokaże im, w jaki sposób mogą robić to sami.

Publikację można pobrać bezpłatnie z internetowej księgarni Ośrodka KARTA.

18 / 12 / 2020

Dzięki współpracy Centrum Archiwistyki Społecznej z Histmag.org, co piątek można było przeczytać na jego łamach wywiady z osobami, które zdecydowały się wesprzeć nas w inspirowaniu i sieciowaniu lokalnych inicjatyw związanych z archiwistyką społeczną.

Koniecznie przeczytajcie opublikowaną dziś, niezwykle ciekawą rozmowę z Joanną Dziadowiec-Greganić.

Więcej informacji o ambasadorach archiwistyki społecznej i linki do wszystkich wywiadów

18 / 12 / 2020

Przygotowane rekomendacje ułatwią realizację projektów historii mówionej w archiwach społecznych. Powstały w wyniku kilku miesięcy dyskusji i pracy członków Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Nie zawierają prostych odpowiedzi, ale mają na celu ułatwienie podejmowania decyzji i szacowania ryzyka związanego z nagrywaniem, działaniami edukacyjnymi i zarządzaniem projektami historii mówionej. Dotyczą zarówno nagrywania wywiadów na żywo, jak i online.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią!

Poznaj rekomendacje PTHM