Sieć archiwów społecznych

Archiwa społeczne współpracują ze sobą już od kilku lat. Obecnie w bazie AS-ów na archiwa.org znajduje się ponad 450 organizacji. Działania mają charakter formalny, np. wspólne występowanie o dofinansowanie prac archiwalnych, często jednak współpraca jest rodzajem koleżeńskiej wymiany zarówno materiałów jak i wiedzy oraz umiejętności. Ośrodek KARTA od 3 lat stara się integrować środowisko polskich  archiwów społecznych. Baza polskich archiwów społecznych pozwala rozpoznać środowisko, jest źródłem informacji o charakterze działalności poszczególnych organizacji oraz pokazuje ich terytorialny obszar działań. Baza jest stale aktualizowana. Strona archiwa.org jest platformą wymiany informacji i doświadczeń i spełnia rolę portalu „branżowego”.

Sieć Archiwów Społecznych ma za zadanie wzmocnić i aktywować istniejące już więzy współpracy między organizacjami prowadzącymi archiwa społeczne oraz reprezentować środowisko na zewnątrz. Regulamin dla członków Sieci określa cele i zadania Sieci, warunki przynależności, prawa i obowiązki członków oraz definiuje zakres działań oraz tryb podejmowania decyzji ważnych.

Regulamin Sieci Archiwów Społecznych powstawał w konsultacji ze środowiskiem archiwów społecznych. Pierwsza jego wersja została wypracowana po spotkaniu przedstawicieli 17 organizacji pozarządowych, którzy zgłosili się w odpowiedzi na apel Ośrodka KARTA, by wspólnie wypracowywać ważne dla archiwistyki społecznej dokumenty. Następnie, w czerwcu 2015 tekst ogłoszono na forum.archiwa.org. Regulamin został uroczyście przyjęty na I Kongresie Archiwów Społecznych przez około 150 przedstawicieli AS-ów z całej Polski.

REGULAMIN SIECI ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH

Misja Sieci: Rozwój archiwistyki społecznej poprzez wzmocnienie roli i znaczenia AS.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sieć Archiwów Społecznych (zwana dalej „Siecią”) jest sposobem nawiązania niesformalizowanych, dobrowolnych relacji dla wymiany doświadczeń i współpracy archiwów społecznych.
2. Terenem działania Sieci jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Cele i zadania Sieci mogą być realizowane także poprzez działania podejmowane poza granicami kraju.

§ 2 Cele i zadania Sieci
1. Celami strategicznymi Sieci są:
a) integracja i rozwijanie współpracy między archiwami społecznymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się oddolną dokumentacją dziedzictwa kulturowego;
b) upowszechnianie wiedzy o archiwistyce społecznej jako ważnej dziedzinie życia publicznego;
c) wypracowywanie i upowszechnianie standardów archiwistyki społecznej w oparciu o Kartę Zasad Archiwów Społecznych;
d) wypracowywanie i promowanie partnerskich zasad współpracy archiwów społecznych z archiwistyką państwową.

2. Sieć realizuje swoje cele poprzez:
a) wymianę doświadczeń i wiedzy w tym poprzez wykorzystanie platformy archiwa.org oraz innych narzędzi istniejących w momencie powstawania sieci lub w przyszłości – przeznaczonych na użytek archiwistyki społecznej;
b) organizację cyklicznych Kongresów Archiwów Społecznych;
c) inicjowanie i opiniowanie proponowanych zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących archiwistyki społecznej;
d) gromadzenie informacji o istniejących archiwach społecznych i innych instytucjach zajmujących się oddolną dokumentacją dziedzictwa kulturowego oraz ich działalności;
e) podejmowanie działań w kierunku uruchomienia terenowych ośrodków Pogotowia Archiwalnego, jako jednej z form samoorganizacji Sieci i realizacji jej misji;
f) działania promujące ideę archiwistyki społecznej i upowszechniające wiedzę o niej.

§ 3 Członkostwo w Sieci
1. W celu zapewnienia możliwie szerokiej reprezentacji interesów archiwistyki społecznej, w skład Sieci wchodzą zainteresowani przedstawiciele i przedstawicielki archiwów społecznych oraz innych podmiotów zajmujących się oddolną dokumentacją dziedzictwa kulturowego.
2. Przynależność do Sieci jest dobrowolna, a udział w jej pracach ma charakter społeczny.
3. W celu przystąpienia do Sieci zainteresowany podmiot składa deklarację członkostwa podpisaną przez upoważnione osoby (Wzór deklaracji zawiera Zał. Nr 1) (w deklaracji powinny znaleźć się następujące informacje: dane i adres podmiotu prowadzącego AS lub innymi podmiotami zajmującymi się oddolną dokumentacją dziedzictwa kulturowego; osoba do reprezentowania podmiotu na forum Sieci, adres e-mail, deklaracja o przestrzeganiu Karty Zasad)
4. Członkostwo w Sieci ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia w formie pisemnej;
b) likwidacji archiwum społecznego lub zaprzestania prowadzenia działalności archiwalnej;
c) rażącego naruszenia Karty Zasad Archiwów Społecznych lub/i niniejszego Regulaminu.
5. Każdy zadeklarowany członek Sieci ma prawo:
a) uzyskiwać pełne informacje o działaniach Sieci;
b) brać udział w działaniach Sieci, korzystać z portalu http://www.archiwa.org oraz jego zamkniętego forum, a także wszystkich innych narzędzi udostępnianych za pośrednictwem portalu;
b) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Sieci;
c) korzystać z pomocy i zaplecza Sieci oraz Biura w podejmowanych działaniach zgodnych z jej celami.
6. Każdy członek Sieci ma obowiązek:
a) przestrzegać niniejszego Regulaminu, stosować Kartę Zasad Archiwów Społecznych;
b) uczestniczyć w pracach Sieci, w tym w szczególności obserwować działania Sieci, odbierać informacje publikowane na portalu archiwa.org czy przesyłane przez Biuro za pomocą maili oraz reagować na nie w możliwym dla siebie zakresie, szczególnie gdy konieczne jest podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla Sieci;
c) wykazywać aktywność na rzecz Sieci, w obszarach, w których działania się podejmie.

§ 4 Bieżąca działalność Sieci
1. Biuro
a) bieżącą pracę Sieci organizuje Biuro Sieci Archiwów Społecznych;
b) biuro reprezentuje Sieć w kontaktach zewnętrznych, w tym przede wszystkim z podmiotami archiwistyki państwowej, pełni rolę rzecznika interesów Sieci oraz zabiega o planowanie i organizację Kongresów Archiwów Społecznych;
c) biuro prowadzone jest przez archiwum społeczne, które podejmie się takiej roli, określając okres jej pełnienia oraz deklarując zdobycie na to koniecznych środków, a także uzyska akceptacji Sieci;
d) zdobywane środków na działanie Biura i organizację pracy Sieci (w tym np. na organizację spotkań) nie jest tożsame ze środkami na prowadzenie projektów członkiń i członków Sieci;
e) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Sieć może powołać – na wniosek Biura lub co najmniej 3 członkiń i członków – dodatkowe ciała wspierające pracę Sieci;
f) Fundacja Ośrodka KARTA jest pierwszym AS-em prowadzącym Biuro Sieci w okresie jej kształtowania się, to jest od maja 2015 do co najmniej 30 kwietnia 2016 i wspiera logistycznie jej funkcjonowanie;
g) prowadzenie w przyszłości Biura przez inne archiwum społeczne nie oznacza przejęcia prowadzenia portalu http://www.archiwa.org.
2. Kontakt i tryb podejmowania decyzji
a) głównym kanałem wymiany informacji i pracy Sieci jest portal http://www.archiwa.org (będący własnością Fundacji Ośrodka KARTA) w tym dla spraw wewnętrznych Sieci - zamknięte forum internetowe tego portalu, dostępne po zalogowaniu;
b) w szczególnych przypadkach, w tym, w celu przeprowadzania głosowań, Biuro Sieci będzie korzystało z poczty elektronicznej;
c) decyzje Sieci zapadają zwykłą większością głosów wszystkich, którzy w określonym czasie i trybie wypowiedzieli się w danej sprawie;
d) w przypadkach wymagających podjęcia wspólnej decyzji, brak jej wyartykułowania ze strony członkini lub członka Sieci w określonym czasie uznawany jest za milczącą akceptację w danej sprawie.

Lista organizacji, które przystąpiły do Sieci Archiwów Społecznych (od 10 stycznia 2016):

Fundacja Ośrodka KARTA (Warszawa), fundacja
Fundacja Inicjatyw Obywatelskich i Integracji Społecznej „JEDNOŚĆ" (Świdwin), fundacja
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi (Czeladź), stowarzyszenie
Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu (ul. Modrzewskiego 15), instytucja samorządowa
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic (Kraków), stowarzyszenie
Fundacja OKO (Zakopane), fundacja
Fundacja Przestrzeń Kobiet (Szczawnica), fundacja
Fundacja Ważka (Wrocław), fundacja
Fundacja Bonum et Sapientia (Zalesie Górne), fundacja
Cyfrowe Archiwum Łodzian "Miastograf.pl" działające w ramach: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie" (Łódź), Stowarzyszenie (prowadzi Cyfrowe Archiwum Łodzian)
Stowarzyszenie PODGORZE.PL (Kraków), Stowarzyszenie
Popcentrala Gnieźnieński Informator Kulturalny (Gniezno), Kolegium Redakcyjne Dziennikarstwa Obywatelskiego w Kulturze
Biblioteka Miejska w Szczuczynie (Szczuczyn), instytucja Kultury
Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli (Zduńska Wola), stowarzyszenie
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" (Mołodycz), stowarzyszenie
Stowarzyszenie "Cyfrowa Galicja" (Tarnów), Stowarzyszenie 
Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego (Warszawa), Stowarzyszenie
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (Kutno), stowarzyszenie
Stowarzyszenie Kraina (Warszawa), stowarzyszenie
Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach (Jadowniki), stowarzyszenie
Fundacja Rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa (Ząbkowice Śląskie), Fundacja
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie (Konstantynów), instytucja samorządowa
Stowarzyszenie Wratislaviae Amici (Wrocław), stowarzyszenie
Stowarzyszenie Origo (Półkoty), Stowarzyszenie
POŁUDNIOWO-WSCHODNI INSTYTUT NAUKOWY (w j. ang.) South-Eastern Research Institute (PRZEMYŚL), Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Przyjaciół S.O.S. (Warszawa), Stowarzyszenie

Zachęcamy też do poznania i podpisania Karty Zasad Archiwów Społecznych, która jest rodzajem deklaracji ideowej, płaszczyzną identyfikacji środowiska i określenia standardów działania jego podmiotów. Określa misję i zadania AS-ów, rodzaj ich relacji z ludźmi (zarówno ofiarodawcami zbiorów, jak i osobami korzystającymi z nich), z otaczającymi je społecznościami, z państwem (także przez odróżnienie ich od archiwów państwowych), samorządem czy organizacjami pozarządowymi; ustala priorytety całego tego ruchu.