Trwa konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Trwa konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje i koła gospodyń wiejskich. 

Do udziału w konkursie organizatorzy zachęcają szczególnie organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. 

W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: 

 • obszar 1: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
 • obszar 2: ochrona praw człowieka i równe traktowanie,
 • obszar 3: wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Budżet konkursu to blisko 10,5 mln euro!

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem programu w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO).

W swoim działaniu program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Duże dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe.

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej programu.