Rekrutacja na stanowisko: Project manager ds. Otwartego Systemu Archiwizacji

Rekrutacja na stanowisko: Project manager ds. Otwartego Systemu Archiwizacji

Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi rekrutację na stanowisko: Project manager ds. Otwartego Systemu Archiwizacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2020 roku (włącznie).
 

Otwarty System Archiwizacji (OSA) to darmowy system do opisywania, udostępniania i przeszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzony z myślą o archiwach społecznych.
Od strony frontendu składa się z panelu redaktora i portalu (aplikacja Ember.js); backend tworzą aplikacja Java i relacyjna baza danych oraz Elasticsearch.
Obecnie z OSA korzysta ponad 100 podmiotów z całej Polski. Zbiory opisane w panelu redaktora OSA są udostępniane na portalu: www.osa.archiwa.org

 

Project manager ds. Otwartego Systemu Archiwizacji:


Opis stanowiska.

Twoje obowiązki:

→ zarządzanie zespołem osób bezpośrednio podległych i koordynacja działań firm współpracujących,
→ planowanie strategii rozwoju systemu OSA, 
→ ustalanie priorytetów w zakresie prac nad systemem OSA,
→ wdrażanie planu działań dotyczących systemu OSA i ich koordynacja,
→ inicjowanie nowych projektów w ramach rozwoju systemu OSA,
→ tworzenie dokumentacji,
→ kontrola budżetu.

Wymagania:

→ wykształcenie wyższe,
→ kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów IT oraz w kierowaniu zespołem,
→ perfekcyjne zarządzanie czasem swoim oraz pracowników,
→ znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami,
→ wysokie umiejętności komunikacyjne,
→ zdolności przywódcze,
→ doświadczenie w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) .

 Mile widziane:

→ wykształcenie wyższe informatyczne, pokrewne lub z zakresu zarządzania,
→ certyfikaty i szkolenia potwierdzające kompetencje w zarządzaniu projektami,
→ doświadczenie pracy w projektach edukacyjnych lub kulturalnych,
→ udział w przygotowaniu i/lub realizacji projektów informatycznych dofinansowanych ze środków unijnych.


Oferujemy:

→ stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub długofalową współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną,
→ udział w rozwojowym, interesującym projekcie na styku informatyki, edukacji, kultury,
→ przyjazną atmosferę pracy,
→ możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkoleń,
→ samodzielność w realizacji zadań,
→ udział w procesach decyzyjnych dotyczących strategii rozwoju OSA,
→ dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
praca@cas.archiwa.org
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca (włącznie). 
 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.
Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.