Rekrutacja na stanowisko Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego

Rekrutacja na stanowisko Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego

Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi rekrutację na stanowisko Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego ze znajomością kadr i płac. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca (włącznie). 

 

Główna Księgowa / Główny Księgowy ze znajomością  kadr i płac

Opis stanowiska

Twoje obowiązki:

      → wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2342 z późn. zm),
      → przygotowanie sprawozdań finansowych,
      → zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
      → planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązaniami finansowymi i prawnymi instytucji,
      → dokonywania wstępnej kontroli:
           a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
           b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
      → raportowanie stanu finansowego instytucji według ustalonych procedur i określonych terminów
      → czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
      → zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, zobowiązań podatkowych, ZUS oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami
      → kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa m.in.: przygotowanie umów o pracę, porozumień, świadectw pracy, prowadzenie akt osobowych, prowadzenie i rozliczenie ewidencji czasu pracy, sporządzenie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczanie delegacji, prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
      → współtworzenie budżetu oraz kontrola jego wykonania.

Wykształcenie:

      → wyższe ekonomiczne, rachunkowość i finanse

Znajomość: 

      → ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
      → ustawy o finansach publicznych
      → ustawy o rachunkowości
      → ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych
      → przepisów szczególnych dotyczących rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych  i płacowych, oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy

Doświadczenie:

      → minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej/ głównego księgowego, 
      → znajomość  zagadnień kadrowo-płacowych

Mile widziane:

      → znajomość programu ENOVA
      → praktyka w księgowości i w kadrach w instytucji kultury
      → doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem
      → doskonałe umiejętności organizacyjne i strategicznego myślenia

Oferujemy:

      → stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
      → przyjazną atmosferę pracy
      → możliwość rozwoju zawodowego
      → samodzielność w realizacji zadań
      → możliwość konsultacji z doświadczoną główną księgową


 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

praca@cas.archiwa.org

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca (włącznie). 

 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.