Opis twórców materiałów archiwalnych w OSA

Opis twórców materiałów archiwalnych w OSA

Obligatoryjnym elementem opisu według Międzynarodowych Standardów Archiwalnych jest opis Twórcy - dotyczy to każdego poziomu opisu.

W Otwartym Systemie Archiwizacji - zgodnie ze standardami ISAD(G) oraz ISAAR(CPF) istnieje możliwość wyboru jednego z trzech typów twórcy. Twórcą dokumentacji może być ciało zbiorowe (organizacja, instytucja, grupa osób - pod wsólną nazwą), rodzina lub osoba fizyczna.

Szczegółowe informacje zostały opracowane w: "ISAAR (CPF). Międzynarodowy Standard Archiwalnych Haseł Wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin", wersja druga, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2006.