Nabór wniosków do programu NCK "EtnoPolska 2021"

Nabór wniosków do programu NCK "EtnoPolska 2021"

Program dofinansowuje zadania wzmacniające tożsamość kulturową oraz uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

EtnoPolska ma się przyczyniać do rozwijania działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

- samorządowe instytucje kultury,

- organizacje pozarządowe,

- koła gospodyń wiejskich,

- kościoły i związki wyznaniowe,

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku!

Więcej informacji, instrukcja składania wniosku i regulamin na stronie Narodowego Centrum Kultury