Towarzystwo Przyjaciół Bronowic

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic

Bronowickie Archiwum Społeczne

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic powstało w 1995 roku w celu upowszechniania wiedzy o Bronowicach, ochrony krajobrazu i zabytków oraz inicjowania i wspierania wszelkich działań o charakterze społeczno-kulturalnym. Towarzystwo prowadzi badania naukowe, wydaje „Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie”.

W ramach projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic w okresie od 1 VI 2014 do 31 XII 2014 przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej powstało Bronowickie Archiwum Społeczne. Od 1 V 2015 Bronowickie Archiwum Społeczne realizuje projekt „Bronowickie Archiwum Społeczne Plus” polegający na rozwoju zasobu archiwalnego oraz jego popularyzacji poza internetem. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
nagrania audio
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic gromadzi i zabezpiecza materiały archiwalne dotyczące dziejów Bronowic, zbiera m.in. regionalne fotografie historyczne.

Bronowickie Archiwum Społeczne, powstałe w ramach projektu Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, gromadzi wiedzę o historii życia codziennego w Bronowicach Małych zapisaną we wspomnieniach mieszkańców oraz dokumentach życia społecznego. Na stronie internetowej Bronowickiego Archiwum Społecznego (www.archiwumbronowickie.pl) prezentowane są archiwalne fotografie dokumentujące życie mieszkańców Bronowic Małych z okresu do początku XX wieku do lat 80; fotografiom towarzyszą zdjęcia dokumentów (np. świadectw ukończenia szkoły), maszynopisów i rękopisów. Fotografie prezentowane są w zakładce Archiwalia oraz w zakładce Wspomnienia. W zakładce Wspomnienia udostępnione są również utrwalone w formie dźwiękowej wspomnienia mieszkańców Bronowic. 

Katalogi i inwentarze: 

Archiwalne fotografie oraz zdjęcia archiwalnych materiałów udostępnione na stronie Bronowickiego Archiwum Społecznego uporządkowane są według grup chronologicznych (lata 10 XX wieku – lata 80 XX wieku) oraz tematycznych („Czas wolny”, „Krajobraz”, „Ludzie” itd.).

Bronowickie Archiwum Społeczne, www.archiwumbronowickie.pl [dostęp: 2016-01-20]

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Barbara Miszczyk – prezes
e-mail: 
tpbron@o2.pl
Telefon: 
12 644 93 92, 519 588 720
Lokalizacja i adres: 

ul. Pod Strzechą 16, 31-352 Kraków, Polska

Udostępnianie

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Natalia Martini (koordynatorka projektu Bronowickie Archiwum Społeczne), e-mail: kontakt[at]archiwumbronowickie.pl, tel.: 510 683 503

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Archiwalne fotografie oraz zdjęcia archiwalnych materiałów udostępnione są na stronie Bronowickiego Archiwum Społecznego (www.archiwumbronowickie.pl), w zakładce Wspomnienia oraz Archiwalia. 

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA