Stowarzyszenie lnżynierów i Techników Polskich ,,Polonia Technica”

Stowarzyszenie lnżynierów i Techników Polskich ,,Polonia Technica”

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

Stowarzyszenie zostało założone w 1941 roku w Nowym Jorku przez polskich inżynierów, którzy po wybuchu II w.św. znaleźli się w Stanach Zjednoczonych. Kolejna duża grupa inżynierów i techników, która zasiliła stowarzyszenie, przybyła do Stanów Zjednoczonych w latach 50. po demobilizacji Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii. Początkowo głownym celem organizacji stało się zintegrowanie środowiska oraz wzajemne wsparcie w zawodowym dokształcaniu się, rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych do amerykańskiej rzeczywistości oraz wymiana doświadczeń zawodowych. Pomoc obejmowała również fundowanie stypendiów dla Polaków i osób polskiego pochodzenia studiujących na kierunkach inżynierskich, głównie w Europie Zachodniej i Ameryce Południowej. W okresie powojennym stowarzyszenie organizowało wysyłkę literatury technicznej do Polski. Ważne było i nadal jest podtrzymanie więzi narodowej wśród osób związanych z naukami technicznymi oraz utrzymywanie kontaktów z instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi w Polsce. Działalność prowadzona przez "Polonia Technica" obejmuje m.in. organizację odczytów, szkoleń, popularyzację w Stanach Zjednoczonych osiągnięć polskiej myśli technicznej oraz Polonijne Bale, z których dochód jest przeznaczany na stypendia dla Polaków studiujących na kierunkach inżynierskich. Stowarzyszenie wydaje periodyk „Polonia Technica Biuletyn”, w którym publikowane są informacje programowe, plany spotkań oraz sprawozdania z odbytych imprez i uroczystości, a także artykuły członków oraz wybrane przedruki z technicznej prasy krajowej i zagranicznej. W 2001 roku z okazji jubileuszu 60-lecia została wydana monografia przedstawiająca historię stowarzyszenia w latach 1941—2001.

"Polonia Technica" liczy ponad 750 członków, z czego 200 aktywnie uczestniczy w życiu organizacji.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób archiwalny z lat 1941-2004 liczy ponad 2 m.b. i składa się z 161 jednostek archiwalnych. Obejmuje materiały związane z działalnością Stowarzyszenia, m.in.: akta organizacyjne, protokoły z walnych zebrań, wyborów, sprawozdania Zarządu, materiały dotyczące współpracy z innymi organizacjami, pomocy w odbudowie polskiego przemysłu po II w.św., korespondencję związaną z prowadzoną akcją stypendialną, dokumentację z organizowanych szkoleń, akcji pomocy w poszukiwaniu pracy, deklaracje członkowskie, publikacje (biuletyny i informatory w prasie polonijnej, monografia, wycinki prasowe).

Zbiory obejmują również dokumentację fotograficzną z imprez i wydarzeń, które były organizowane przez Stowarzyszenie w ostatnich latach.

Katalogi i inwentarze: 

Do zbiorów archiwalnych "Polonia Technica" został sporządzony inwentarz wraz z krótkim opisem zawartości archiwum (według amerykańskiego standardu opisu kolekcji archiwalnej USMARC) w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. Inwentarz jest dostępny na stronie internetowej organizacji w formie pliku pdf: http://www.polonia-technica.org/component/option,com_remository/Itemid,4... oraz na stronie www.piasa.org.

Stopień opracowania zbiorów: 

Całość materiałów archiwalnych z lat 1941-2004 została opracowana i składa się z 161 jednostek archiwalnych (2,1 m.b.).

Stopień zdigitalizowania: 

Całość materiałów archiwalnych z lat 1941-2004 została zdigitalizowana.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Janusz Romański
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
mail@polonia-technica.org
Telefon: 
(718) 599-7032
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

208 East 30th Street, 10016 Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Materiały archiwalne Polonia Technica w formie oryginalnej od 5 kwietnia 2005 r. stanowią własność Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. (www.PIASA.org) i przez nią są udostępniane na obowiązujących tam zasadach. 

Natomiast materiały archiwalne w formie elektronicznej stanowią własność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych (www.Polonia-Technica.org). Wszyscy chętni do zapoznania się z nimi (nieodpłatna płyta DVD ze zdigitalizowanymi archiwaliami) są zobowiązani do wypełnienia i podpisania formularza „Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego", który znajduje się na stronie "Polonia Technica". 

Ponadto na stronie organizacji: http://www.polonia-technica.org/gallery/ zostały udostępnione fotografie (307 zdjęć) z wydarzeń i spotkań Polonia Technica z lat 2005-2010 oraz Biuletyny z lat 1998-2000.

Udostępnianie: e-mail: 
archives@polonia-technica.org
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.