Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie
muzeum
biblioteka

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (The Polish Institute and Sikorski Museum) został założony 2 maja 1945 roku jako Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego. Podstawę jego zbiorów stanowiły pamiątki po gen. Władysławie Sikorskim. Głównym  inicjatorem  powstania  Instytutu  był  ppłk  dypl.  Zygmunt  Borkowski,  były  szef  Gabinetu  Naczelnego  Wodza  a  następnie  szef  Służby Archiwalno-Muzealnej PSZ (1944-1948). Był on pierwszym dyrektorem Instytutu do 1956 roku. W  1965  roku  doszło  do  połączenia  Instytutu  Historycznego  im.  gen.  Sikorskiego  z  Polskim  Ośrodkiem  Naukowym,  powstałym  w Londynie  jeszcze  w  1939  roku.  Wówczas  zmieniono  nazwę  na  Instytut  Polski  i  Muzeum  im. gen.   Sikorskiego.   W   1970   roku   powstała   Fundacja   Sztandarów   PSZ,   której   celem   jest zabezpieczenie i konserwacja sztandarów wojskowych oraz samego gmachu Instytutu. W  1973  roku  z  Instytutem  połączył  się  Polski  Instytut  Historyczny  (dawna  Komisja Historyczna  b.  Sztabu  Głównego)  zachowując  wewnętrzną  autonomię. PIH  został  przemianowany  na  Samodzielny  Oddział Ealing  IPMS  a  ostatnio  znany  był  pod  nazwą  Komisji  Historycznej  PSZ.  W  tej  formie  istniał  do rozwiązania w 2006 roku. W  1988  z  Instytutem  połączyło  się, z zachowaniem autonomii,  Studium  Polski  Podziemnej.

Instytut Sikorskiego jest największą polską instytucją archiwalno-muzealną na emigracji. Od ponad 70 lat jego misją jest gromadzenie, zabezpieczanie jak i udostępnianie zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Ponadto prowadzi działalność wydawniczą, kulturalną i edukacyjną. Jest ośrodkiem badawczym nad dziejami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i rządu RP na Uchodźstwie.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
filatelistyka
nagrania audio
nagrania wideo
kartografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory Instytutu dzielą się na archiwalne, muzealne i filmowe.

Archiwum, obejmujące dokumentację aktową, gromadzi przede wszystkim materiały dotyczące II wojny światowej. Tworzą je akta polskich władz cywilnych i wojskowych w latach 1939-1945. Do zasobu archiwum należy także dokumentacja z okresu 1918-1939 oraz powstała po 1945 roku - ukazująca działalność polskich władz na uchodźstwie.  Zasadniczo Archiwum dzieli się na 3 działy:

1. Akta władz cywilnych (począwszy  od  Kancelarii  Cywilnej  i  Wojskowej Prezydentów  RP,  poprzez  Radę  Ministrów,  Radę  Narodową,  poszczególne  ministerstwa, placówki  dyplomatyczne  i  konsularne, różne delegatury i komisje)

2. Akta wojskowe (począwszy od  Gabinetu  Naczelnego  Wodza,  Sztabu  Naczelnego  Wodza,  Ministerstwa  Obrony Narodowej  poprzez  poszczególne  formacje  operacyjne  i  taktyczne  z  okresu  Kampanii  1939  roku  i Polskich  Sił  Zbrojnych  poza  granicami Kraju. W skład tej dokumentacji wchodzą m.in.  relacje  i  sprawozdania,  kolekcje rozkazów  dziennych  oraz  kronik  i  dzienników  działań).

3. Kolekcje osobowe i rzeczowe (należą do nich przede wszystkim spuścizny  po  politykach, dyplomatach,  wojskowych,  naukowcach, pisarzach, artystach)

Archiwum filmowe składa się z 4  działów.  
1. Główny dział to filmy  35mm  (tzw.  Sikorski  Collection). Obejmuje przede wszystkim materiały powstałe w czasie II wojny światowej. Głównie  są  to  materiały,  które  posłużyły,  lub  też  kręcone były  z myślą o przyszłych produkcjach (w niewielkiej części gotowe produkcje filmowe). Do działu należą także materiały filmowe zrealizowane w okresie międzywojennym.
2. Filmy  i  produkcje  telewizyjne  przekazywane  do  Instytutu  przez  różne  instytucje  od  lat  50.  do chwili  obecnej.  Produkcje  te  powstały  najczęściej  w  oparciu  o  materiały  archiwalne  Instytutu
3. Różne   materiały    przekazywane    przez    osoby    prywatne    (najczęściej    byłych    żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, dokumentujące   ich   działalność   powojenną   (jak   np.   uroczystości związane z rocznicami bitew, spotkania lub odczyty   itp.)  
4. Materiały   własne   Instytutu.   Są   to   materiały   filmowe   kręcone   na   terenie   Instytutu   przy różnych okazjach jak np. coroczne Święto Żołnierza, wizyty znanych osobistości itp.

Muzeum obejmuje m.in. fotografie i eksponaty takie jak: obrazy, sztandary, uzbrojenie, umundurowanie, odznaczenia, różnego rodzaju pamiątki, m.in. z więzień i łagrów sowieckich oraz szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego.

Katalogi i inwentarze: 

Około 90% zespołów akt zostało zewidencjonowanych. W archiwum znajdują się inwentarze dla poszczególnych zespołów. Stworzona została również kartoteka personalna, licząca około 40 000 osób. 

Wybrane inwentarze zbiorów archiwalnych dostępne są na stronie IPMS pod adresem: http://www.pism.co.uk/inwentarze.htm

Katalog filmów z tzw. Sikorski Colection również jest dostępny na stronie internetowej: http://pism.co.uk/Docs/opis_pl.pdf

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są sukcesywnie opracowywane.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory Instytutu są sukcesywnie digitalizowane.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Krzysztof Barbarski
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes Instytutu
Telefon: 
0044 20 7589 9249
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

20 Princes Gate, SW 1PT Londyn, Wielka Brytania

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Zbiory udostępniane są na miejscu. 

Wybrane zdigitalizowane materiały są dostępne na stronie Instytutu.

Fotografie ze zbiorów Instytutu udostępnia Archiwum Fotografii Fundacji Ośrodka KARTA na stronie foto.karta.org.pl (ponad 12 tys. zdjęć).   

Zbiory udostępniane są w czytelni archiwum od wtorku do piątku, w godzinach 9.30-16.00, z wyjątkiem lutego.

Osoby, które zamierzają skorzystać z czytelni, powinny dokonać wcześniej telefonicznej rezerwacji.

Muzeum można zwiedzać w dniach: wtorek-piątek w godzinach: 14.00 - 16.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach: 10.30 - 16.00.

 

 

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Jadwiga Kowalska

W sprawie materiałów filmowych należy kontaktować się pod adresem: film.archive@pism.co.uk

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
Zastępca Kierownika Archiwum
Udostępnianie: telefon: 
00 44 207 589 9249
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Na stronie internetowej IPMS (http://www.pism.co.uk/) dostępny jest regulamin korzystania z czytelni oraz informacje dotyczące kwerend korespondencyjnych.

Źródła: 

http://www.pism.co.uk/ [dostęp z dn. 7.07.2017 r.]

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA