Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie
muzeum
biblioteka

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie Poświęcony Badaniu Współczesnej Historii Polski powstał w 1947 roku jako kontynuacja przedwojennego Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski (utworzony w Warszawie w latach 1923-24; po śmierci Józefa Piłsudskiego przemianowany na Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski). Po II w.św. nastąpiło odrodzenia działalności Instytutu na emigracji. Do inicjatorów tego przedsięwzięcia należeli m.in. Władysław Bortnowski, Tytus Filipowicz, Kazimierz Iranek-Osmecki, Tadeusz Münnich, Aleksandra Piłsudska i Wacław Stachiewicz. Za cel Instytutu przyjęto promocję historii Polski w Wielkiej Brytanii. 

Instytut pełni rolę placówki naukowo-badawczej, która prowadzi samodzielne badania, ogłasza drukiem monografie historyczne, organizuje odczyty i wykłady oraz przygotowuje wystawy poświęcone Józefowi Piłsudskiemu oraz rocznicom odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Instytut zajmuje się również gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem archiwaliów, muzealiów i publikacji z okresu współczesnej historii Polski; w szczególności tych dotyczących osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego współpracowników. 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
filatelistyka
nagrania audio
nagrania wideo
kartografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zasób archiwalny Instytutu składa się Archiwum Fotografii, Archiwum Aktowe oraz Archiwum Map. Archiwalia tworzą się około 200 zespołów i zbiorów, wśród których znajdują się przede wszystkim spuścizny znanych polityków i działaczy okresu międzywojennego oraz przedstawicieli powojennej emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. Wydzielone zostało Archiwum Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 1918-1922.

Podstawę zbiorów archiwalnych Instytutu stanowią dokumenty wywiezione z Polski, dotyczące głównie historii Legionów i walk o niepodległość, w tym archiwalia związane z Józefem Piłsudskim. Po wojnie zbiory były wzbogacane o materiały przekazywane przez osoby prywatne zamieszkałe w Wielkiej Brytanii, m.in. dokumenty osobiste, relacje, fotografie, korespondencję.

Kolekcja muzealna pochodzi w większości od ofiarodawców z różnych stron świata. Eksponaty wystawione w sali muzealniczej Instytutu dotyczą głównie okresu walk o niepodległość i odbudowy Polski. Uzupełnieniem wystawy są obrazy polskich malarzy.

Biblioteka Instytutu obejmuje 6 tys. książek, broszur i wydawnictw ciągłych, również sprzed 1939 roku. Dotyczą one głównie historii Polski. Ważną część księgozbioru stanowi polska i zagraniczna literatura dotycząca Józefa Piłsudskiego oraz przedwojenny komplet Pism Zebranych Józefa Piłsudskiego. 

Katalogi i inwentarze: 

Zbiory zostały zewidencjonowane i skatalogowane. Archiwum Dokumentów zaopatrzone jest w dwa katalogi – alfabetyczny i rzeczowy. 

Katalogi dostępne są w internecie - na stronie Instytutu oraz w bazie danych SEZAM i IZA (na stronach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są częściowo opracowane. W Archiwum Dokumentów znajduje się 208 opracowanych kolekcji. Archiwum Fotograficzne składa się z około 4500 pozycji, zebranych w 90 albumach. Archiwum Prasowe liczy około 3500 pozycji, uporządkowanych tematycznie. 

Większość zasobu została opracowana na poziomie zespołu archiwalnego zgodnie z polskimi i światowymi standardami opisu archiwalnego. Katalogi zostały włączone do baz danych SEZAM i IZA dostępnych na stronach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP).

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są sukcesywnie digitalizowane.

e-mail: 
Instytut@pilsudski.org.uk
Telefon: 
0044 20 87486197
Lokalizacja i adres: 

238-246 King St., W6 ORF Londyn, Wielka Brytania

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Archiwum jest czynne we wtorki od 11.00 do 16.00, oraz w czwartki od 11.00 do 19.00.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory archiwalne udostępniane są w pracowni archiwalno-muzealnej Instytutu, po uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji Archiwalnej lub pracownikiem Instytutu oraz wypełnieniu formularza z prośbą o udostępnienie. Istnieje również możliwość wysyłania pytań o kwerendę drogą mailową lub pocztą tradycyjną. 

W sali muzealnej Instytutu prezentowana jest stała ekspozycja muzealna, organizowane są także wystawy czasowe. Samodzielne zwiedzanie możliwe jest w godzinach pracy Instytutu. Oprowadzanie z przewodnikiem wymaga od zwiedzających wcześniejszego kontaktu z sekretariatem Instytutu. 

Zdigitalizowane i opracowane zbiory prezentowane są w internecie, na stronie Instytutu: http://pilsudski.org.uk/archiwa/

Zdigitalizowane fotografie ze zbiorów Instytutu udostępniane są także za pośrednictwem Ośrodka KARTA. Można się z nimi zapoznać na stronie Fotokarta: www.foto.karta.org.pl

Źródła: 

www.pilsudski.org.uk [dostęp z dn. 02.06.2017, 07.06.2017]