Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja państwowa

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty powstało w ramach jednostki naukowej – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest najstarszą etnologiczną placówką uniwersytecką w Polsce. Ośrodek powstał w maju 1919 roku wraz z Uniwersytetem Poznańskim. Obecnie Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM jest jedną z czołowych placówek w kraju w zakresie nauk etnologicznych, i to zarówno ze względu na liczebność i kwalifikacje kadry, jak i na jakość i skalę prowadzonych badań oraz nowatorstwo wdrażanych metod kształcenia.

Instytut łączy umiejętnie dwa główne nurty studiów: etnologię zorientowaną na studia etnohistoryczne, regionalne i folklorystyczne, antropologię kulturową, w ramach której szczególną uwagę zwraca się na badanie ważnych aspektów współczesności, takich jak np. etniczność, transformacje wartości i wzorów życia, ekologia kulturowa, manifestacje kultury popularnej, w Polsce, krajach regionu środkowoeuropejskiego i na obszarach pozaeuropejskich. Poświęca się także sporo uwagi na refleksję nad współczesną kondycją dyscypliny, teorią i metodologią studiów dotyczących kultury. W ten sposób Instytut stara się w miarę harmonijnie łączyć stale modernizowany nurt dotychczasowych badań nad kulturą ludową z nowymi podejściami antropologii kulturowej dostarczającej innych narzędzi interpretacji zjawisk współczesnej kultury i życia społecznego. Wyrazem przodującej pozycji Instytutu jest m.in. to, że Wydział Historyczny, w skład którego wchodzi ta placówka, ma prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie etnologii.  

Pracownicy Instytutu pełnią także odpowiedzialne funkcje w życiu naukowym kraju: kierują Komitetem Nauk Etnologicznych PAN, zasiadają w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego, redagują ważne periodyki i serie etnologiczne, uczestniczą we władzach wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, są członkami rad naukowych ośrodków badawczych i muzeów, w tym Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie i innych. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób obejmuje dokumenty etnograficzne (m.in. notatki terenowe, książki naukowe), oraz zbiory audiowizualne. Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty bazuje na zasobach archiwalnych gromadzonych w IEiAK UAM od końca lat 40. XX w. Inicjatorki CAim.JB są pracownikami IEiAK UAM mającymi bezpośredni dostęp do zasobów Archiwum IEiAK. 

Katalogi i inwentarze: 

Na stronie Cyfrowego Archiwum im. J. Burszty udostępnione są inwentarze.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są zinwentaryzowane oraz opisane (data, miejsce, autor, słowa kluczowe).

Stopień zdigitalizowania: 

Obecnie na stronie Cyfrowego Archiwum im. J. Burszty zdigitalizowanych zostało 8500 obiektów (73 nagrania audio, 2525 zdjęć cyfrowych, 4169 skanów negatywów, 210 skanów pozytów, 1487 slajdów, 13 książek, 18 filmów wideo). Granice chronologiczne zasobu 1948-2016 (nadal w progresie – zbiory będą systematycznie poszerzane o obiekty, dla których jeszcze brakuje licencji pozwalających na ich udostępnienie obiekty powstające na bieżąco w ramach projektów badawczych prowadzonych w IEiAK UAM).

Stan zachowania zbiorów: 

Analogowa wersja archiwum jest zachowana w stopniu dobrym. Przy okazji cyfryzacji negatywy, zwłaszcza zaś slajdy zostały wyczyszczone oraz umieszczone w nowych ramkach. Całość zasobów jest od początku działania Archiwum IEiAK przechowywane w specjalnych pudełkach i szafach. Mają także opracowane inwentarze. Analogowym Archiwum zajmuje się w IEiAK UAM mgr Irena Kabat.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
prof. dr hab. Michał Buchowski, dyrektor IEiAK UAM w Poznaniu
e-mail: 
cyfrarch@amu.edu.pl; etnolo@amu.edu.pl
Telefon: 
48618291375
Lokalizacja i adres: 

ul. Umultowska 89 D, 61-614 Poznań, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

dr Agata Stanisz, dr Anna Weronika Brzezińska

Udostępnianie: e-mail: 
cyfrarch@amu.edu.pl; etnolo@amu.edu.pl
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zasoby archiwalne IEiAK UAM w Poznaniu są udostępnione w internecie od grudnia 2014 r. Wszystkie materiały są udostępnione na wolnej licencji – Creative Commons Uznanie Autorstwa Na tych samych warunkach (CC-BY-SA 3.0 Polska). Licencje zostały podpisane z autorami wszystkich udostępnionych materiałów. Stroną w umowach jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Informacje o warunkach wykorzystania zasobów znajdują się na stronie Cyfrowego Archiwum im. J. Burszty.

Dodatkowo wybrane fotografie od listopada 2014 roku na tej samej licencji funkcjonują w formie wystawy fotograficznej pt. Etnografowie w terenie (http://stofotografii.weebly.com/). Wystawa jest nieodpłatnie wypożyczana instytucjom kultury. Do tej pory wystawa została wypożyczona przez: Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, Gminy Ośrodek Kultury w Krobi, Muzeum Ziemi Kepińskiej im. T. Potworowskiego w Kępnie, Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła w Zbąszyniu, Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna.

Strona archiwum: cyfrowearchiwum.amu.edu.pl

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA