Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej

Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
fundacja

Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej (Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska) powstała na podstawie dekretu założycielskiego z 26 października 1944 roku. Fundatorką była Janina Umiastowska. Zmarła ona w 1941 roku przeznaczając w testamencie swój majątek na utworzenie fundacji.

Celem fundacji jest promocja badań dotyczących stosunków polsko-włoskich oraz dokumentowanie obecności i działalności Polaków we Włoszech.

W pierwszych latach działalności Fundacja organizowała wystawy malarstwa oraz odczyty naukowe. Od 1968 roku, kiedy prezesem został Emeryk Hutten-Czapski, rozpoczęła przyznawanie krótkich stypendiów na pobyt we Włoszech młodym naukowcom, działaczom kulturalnym i społecznym z Polski. Po śmierci Emeryka Hutten-Czapskiego kontynuowano tę politykę.

W 1972 roku z inicjatywy Fundacji ogłoszono zbiórkę pieniędzy na zakup marmurów dla odbudowującego się Zamku Królewskiego w Warszawie, które zostały przekazane w 1980 roku. W następnych latach Fundacja zawarła umowy o współpracy z Instytutem Sztuki PAN, Biblioteką Narodową oraz Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych. Od 1989 roku Fundacja zaczęła przeznaczać środki na dofinansowanie prac badawczo-dokumentacyjnych na temat Polaków we Włoszech w XX wieku. Do głównych jej zadań należy obecnie: uzupełnianie danych bibliograficznych, dotyczących wszelkiego rodzaju publikacji na ten temat; inwentaryzacja i opisywanie źródeł z archiwów publicznych i prywatnych, zawierających nieznane lub jeszcze nieopracowane materiały rękopiśmienne, drukowane i audiowizualne; nagrywanie Polaków we Włoszech, gromadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności Polaków we Włoszech oraz organizacji i instytucji polonijnych lub związanych z Polską. Od 2000 roku wydaje stałą serię wydawniczą Polonica włoskie. Do tej pory ukazało się 13 pozycji, w tym 7 w serii „Świadectwa-Testimonianze”. W latach 2012-2013 Fundacja współorganizowała cykl comiesięcznych prelekcji historycznych o Polsce; w 2013 roku zaś konferencję naukową polsko-włoską poświęconą badaniom nad dziejami 2. Korpusu.

Fundacja jest członkiem Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
nagrania audio
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób Fundacji obejmuje dokumenty, fotografie, książki, prasę i nagrania.

W skład zbiorów dokumentowych wchodzą m.in.: archiwum prywatne margrabiny J. S. Umiastowskiej oraz archiwum Fundacji Umiastowskich, akta Związku Polskich Inwalidów Wojennych we Włoszech, archiwum prywatne ks. Jerzego Langmana, archiwum Sekcji Polskiej Radia Włoskiego, akta Ogniska Polskiego w Rzymie, akta Rady Polaków we Włoszech, akta Komitetu Solidarności dla “Solidarności”.

Dokumentację nieaktową tworzą fotografie oraz prasa. Należy do niej m.in. komplet numerów paryskiej “Kultury”. Na księgozbiór składają się wydawnictwa emigracyjne i polonica włoskie.  Biblioteka liczy ok. 15 tys. pozycji, dysponuje katalogiem komputerowym.

Katalogi i inwentarze: 

Zbiory biblioteczne są skatalogowane. Katalog komputerowy jest dostępny na miejscu.

e-mail: 
fumiast@tiscali.it
Telefon: 
00 39 334 96 02 627 (komórkowy)
Lokalizacja i adres: 

Via Piemonte 117, 00186 Rzym, Włochy

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Zbiory są udostępniane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji

Źródła: 

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004 http://polonia-wloska.org/fondazione-romana-marchesa-j-s-umiastowska/ [dostęp z dn. 16.05.2017] http://www.polacywewloszech.com/2015/12/24/fundacja-rzymska-im-j-z-umias... [dostęp z dn. 16.0