Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
muzeum
biblioteka

W 1909 roku do Orchard Lake przeniesiono Seminarium Polskie z Detroit. Z casem seminarium przekształciło się w  Polonijne Zakłady Naukowe Seminarium Polskiego w Orchard Lake, które funkcjonują do dnia dzisiejszego jako ośrodki badawcze nad duszpasterstwem i dziejami Polonii. Archiwum zawdzięcza swoje bogate zbiory ks. prof. Józefowi Swastkowi (1913–1977) pierwszemu dyrektorowi archiwum i zasłużonemu badaczowi Polonii amerykańskiej. W 1978 roku funkcję naczelnego archiwisty przejął ks. Roman Nir, który postanowił utworzyć archiwum dla całej Polonii w Stanach Zjednoczonych. W 1992 roku podjęto decyzję o utworzeniu Archiwum, Biblioteki i Muzeum Polonii w Polonijnych Zakładach Naukowych Seminarium Polskiego w Orchard Lake – Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake. Instytucja ta ma za zadanie gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, digitalizowanie i udostępnianie możliwie pełnej dokumentacji archiwalnej, bibliotecznej i muzealnej Polonii na potrzeby obiektywnych badań naukowych.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
muzealia
filatelistyka
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory są przechowywane w 45 pomieszczeniach. Muzealia znajdują się na dwóch piętrach budynku zwanego „Ark”, księgozbiory w budynku „Activities Building”, galeria w budynku „Art. Galery”, archiwalia – w budynku „Barracks”, muzeum sportu polonijnego w „Dombrowski Fieldhouse”. Całość została podzielona na 32 działy. Wśród nich można znaleźć:

  • archiwum Szkół i Centrów w Orchard Lake – są to archiwalia Seminarium Polskiego św. Cyryla i Metodego, Kolegium NMP, Szkoły Wyższej NMP oraz centrów;
  • Archiwum Polonii – dział ten obejmuje materiały dotyczące dziejów Amerykanów polskiego pochodzenia, polskich imigrantów i Polonii w innych krajach;
  • dokumentacja polskich parafii – dział ten jest najobszerniejszy i obejmuje materiały dotyczące historii polskich parafii (księgi parafialne, teksty kazań, pamiętniki jubileuszowe księży, a także dokumentację fotograficzną); 
  • dokumentacja polskich organizacji – monografie posiada około 1000 organizacji polonijnych, m.in. Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce, Związek Narodowy Polski, Sokolstwo Polskie w Ameryce, Związek Polek w Ameryce;
  • materiały biograficzne – w ich skład wchodzi centralna kartoteka biogramów, każda z teczek zawiera życiorys, wycinki prasowe, fotografie, oryginalne dokumenty osobowe (np. świadectwa, legitymacje); 
  • stare druki – jest to około 100 druków z XVI wieku, około 300 egzemplarzy pochodzi z XVII wiekuy, większość natomiast (około 1000 pozycji) pochodzi z wieku XVIII i I połowy XIX wieku, w osobnym dziale przechowywane są polonica z XVI–XVII wieku, tłoczone w polskich drukarniach (około 500 pozycji);
  • polonica americana – są to polonica amerykańskie oraz polonica drukowane w innych krajach, zbiór liczy 2000 woluminów;
  • materiały dotyczące Polski – są to głównie wycinki z prasy polskiej, polonijnej i amerykańskiej na tematy polskie; w tej grupie znajdują się także oryginalne listy królów polskich i wybitnych osobistości polskich liczące 200 jednostek archiwalnych (są to listy Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Henryka Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV Wazy, Jana Kazimierza, Michała Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego, Augusta II Sasa, Stanisława Leszczyńskiego, Augusta III Sasa, Stanisława Augusta Poniatowskiego);
  • Archiwum przechowuje także dokumenty dotyczące różnych organizacji wojskowych i mundurowych – żołnierzy 2. Korpusu, 1. Polskiej Dywizji Pancernej, Armii Krajowej, Lotników Polskich a także Związku Harcerstwa Polskiego. 
Katalogi i inwentarze: 

Większość kolekcji posiada inwentarze kartkowe.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
ks. prał. dr Roman Nir
e-mail: 
OLArchives@hotmail.com
Telefon: 
001 248 683 04 12
Lokalizacja i adres: 

3535 Indian Trail, MI 48324 Orchard Lake, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Materiały są udostępniane na miejscu w czytelni Archiwum czynnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–11.00 i 12.00–16.00 oraz w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, w godzinach 13.00–16.00.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA