Białostocki Ośrodek Kultury

Białostocki Ośrodek Kultury

Mediateka CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa

Białostocki Ośrodek Kultury (dawniej Centrum im. Ludwika Zamenhofa) jest miejską instytucją kultury, utworzoną w 2009 roku z okazji organizowanego w Białymstoku 94. Światowego Kongresu Esperanto. Swoją misję i cel działania wywodzi z idei Patrona – Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. Ludwik Zamenhof był przekonany, że warunkiem niekonfliktowego, opartego na wzajemnym szacunku współistnienia ludzi różnych nacji i wyznań jest wspólny język - uniwersalna, neutralna platforma komunikacyjna. Kontynuując idee Patrona, BOK stwarza warunki do dialogu ponad podziałami – bez względu na narodowość, wyznawaną religię czy światopogląd.

 

Instytucja ma szeroką ofertę programową w zakresie edukacji międzykulturowej i animacji społeczno-kulturalnej. Działania przyjmują formę wystaw, wykładów, warsztatów, koncertów, gier i warsztatów edukacyjnych, dyskusji panelowych, etc. Popularyzuje również życie i twórczość Ludwika Zamenhofa, m.in. udostępnia wystawę stałą pt. „Białystok młodego Zamenhofa”, wystawę czasową „Nie od razu pomnik zbudowano…”, szereg publikacji oraz warsztatów edukacyjnych. Instytucja od 2010 roku realizuje projekt Mediateka CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Mediateka CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu jest zbiorem materiałów audiowizualnych, repozytorium cyfrowym, działającym od 2010 r. Obecnie zawiera ponad 200 godzin nagrań oraz ponad 13000 skanów fotografii i dokumentów. Podstawowym celem Mediateki CLZ jest stworzenie pierwszego w mieście profesjonalnego archiwum historii mówionej oraz ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, historii Białegostoku i Podlasia. Mediateka CLZ to również zbiór nagrań dokumentujących najważniejsze wydarzenia realizowane przez Białostocki Ośrodek Kulturya.

 

W ramach Mediateki CLZ sukcesywnie realizowane są projekty nagraniowe związane z historią i wielokulturowym dziedzictwem Białegostoku oraz Podlasia, jednak z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian wykraczają poza ten obszar geograficzny. Materiały w Mediatece CLZ gromadzone są w ścieżkach tematycznych:

- Najstarsi białostoczanie – historia miasta i regionu we wspomnieniach najstarszych mieszkańców, obejmuje szeroki zakres tematyczny i geograficzny, wykraczający znacznie poza Podlasie;

- Białostoccy esperantyści – historia ruchu esperanckiego w mieście;

- Bojary – historia najstarszej, do niedawna najpiękniejszej dzielnicy Białegostoku;

- Ach, co to był za ślub – tradycje ślubne i weselne w różnych religiach i wyznaniach obecnych teraz lub w przeszłości na Podlasiu;

- Historia pustego warsztatu – autorski projekt Joanny Sikory, dziennikarki Radia Białystok, będący dokumentacją ostatnich zakładów rzemieślniczych w Białymstoku;

- Na własne oczy – efekty cyklu warsztatów zrealizowanych z młodzieżą gimnazjalną i seniorami („świadkowie historii”), w ramach którego m.in. powstały nagrania na interesujące młodych ludzi tematy (np. pierwsza miłość);

- Mikrospołeczności – dokumentacja współczesnego bogactwa kulturowego Podlasia; mikrospołeczności, czyli stosunkowo niewielkie grupy osób, które łączy wspólna pasja, stały się przedmiotem zainteresowań instytucji w 2014 r.; w ramach tej ścieżki zrealizowano dotychczas trzy tematy:

Aeroklub Białostocki – projekt nagraniowy ukazujący historię samego Aeroklubu, ale przede wszystkim ludzi go tworzących; zebrane zostały historie osób, które współtworzyły AB od samego początku i do dziś są aktywnymi członkami w ramach Klubu Seniorów Lotnictwa, a także tych, które niedawno do niego dołączyły.

Wodniacy białostoccy – opowieści ludzi, których zawód lub pasja wiąże się z wodą: z rzekami, jeziorami, morzami; w tym cyklu można wysłuchać opowieści nurków, żeglarzy, marynarzy i modelarzy, zajmujących się konstrukcją modeli najróżniejszych obiektów pływających;

Lowlanders – historia pasji do futbolu amerykańskiego i ludzi, których ona połączyła, czyli historia jednej z najlepszych drużyn futbolowych w Polsce;

- Starosielce – historia jednej z najciekawszych dzielnic Białegostoku, do 1953 r. będącej odrębną miejscowością, z ciekawą historią związaną m.in. z koleją;

- Uchwyty – wywiady z pracownikami Fabryki Przyrządów i Uchwytów/Bison-Bial, przedsiębiorstwa, które przez ponad 60 lat działalności wpisało się w krajobraz i dziedzictwo Białegostoku;

- Wiesław Kazanecki – wywiady z osobami, które wspominają najwybitniejszego współczesnego poetę, którego imię nosi Nagroda Literacka Prezydenta Białegostoku, a także laureatami Nagrody Kazaneckiego;

- Wyjechani – wywiady z młodymi artystami, których prace pokazywane są w BOK w ramach cyklu o takiej samej nazwie; to najczęściej twórcy, których drogi artystyczne i życiowe biegną poza Białymstokiem, ale dla których to miasto wciąż pozostaje ważnym punktem odniesienia.

Zakres czasowy: wspomnienia zarejestrowane w formie wywiadów obejmują okres od połowy lat 20. XX wieku po czasy współczesne, zaś zdigitalizowane zdjęcia i dokumenty – od lat 60. XIX wieku po czasy współczesne.

 

W 2016 r. Centrum im. Ludwika Zamenhofa rozpoczęło realizację projektu e-Mediateka CLZ, dzięki czemu zgromadzone dotychczas materiały będzie można udostępniać skuteczniej, zapewniając lepszy dostęp dla użytkowników (m.in. za sprawą specjalnej platformy online).

Sposoby kształtowania zasobu: 

Materiały do Mediateki CLZ gromadzone są na kilka sposobów:

- podczas wywiadów ze „świadkami historii” – punktem wyjścia kolekcji były i są wywiady ze „świadkami historii”; podczas nagrań pozyskiwane są każdorazowo materiały historyczne, dotyczące danej osoby lub tematu (zdjęcia, dokumenty rodzinne);

- bezpośredni kontakt z osobami prywatnymi – pozyskiwanie materiałów (głównie zdjęciowych) związanych ze ścieżkami tematycznymi Mediateki CLZ;

- w trakcie pracy nad wydawnictwami i wystawami.

Zasób obejmuje tylko i wyłącznie obiekty cyfrowe: skany fotografii i dokumentów, materiały audiowizualne. Spełnia wymogi związane z digitalizacją określone w Katalogu praktyk i standardów digitalizacji obiektów bibliotecznych oraz Katalogu praktyk i standardów digitalizacji materiałów audiowizualnych.

Katalogi i inwentarze: 

Część zasobu (nagrania wywiadów w formie wideo) jest skatalogowana i dostępna wraz z opisem zbioru, serii i jednostek archiwalnych na stronie http://www.centrumzamenhofa.pl/mediateka oraz w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury w Pracowni Multimedialnej –Mediateki CLZ, w specjalnie przygotowanych stanowiskach komputerowych, dostosowanych do potrzeb osób starszych oraz osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Pozostała część zbiorów (fotografie, dokumenty) jest w trakcie katalogowania przy pomocy programu OSA.

Stopień opracowania zbiorów: 

Nie archiwizujemy zasobu tradycyjnego.

Zasób cyfrowy składa się z ok. 13000 plików.

Zasób jest w trakcie ponownego opracowywania i opisywania.

Stopień zdigitalizowania: 

Całość zasobu archiwalnego w ramach Mediateki CLZ jest zdigitalizowana (ok. 13000 plików).

Digitalizujemy fotografie, dokumenty, pamiątki. Głównie są to archiwalia rodzinne oraz wspomnienia członków lokalnej społeczności. Ponadto w zasobach są zbiory kolekcjonerskie.

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Zasoby Mediateki CLZ przechowywane są:

- na macierzy dyskowej w Białostockim Ośrodku Kultury (kopie wzorcowe + kopia bezpieczeństwa);

- na dysku zewnętrznych w Białostockim Ośrodku Kultury (kopia bezpieczeństwa).

Narzędzia archiwizacji: 
Otwarty System Archiwizacji (OSA)
Excel
Word
inne

Mediateka – program napisany na potrzeby CLZ (do nagrań wideo), bez możliwości eksportu danych.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Jerzy Szerszunowicz
Osoba kierująca - stanowisko: 
Dyrektor
Osoba kierująca: e-mail: 
szerszunowicz@centrumzamenhofa.pl
e-mail: 
centrum@centrumzamenhofa.pl
Telefon: 
85 676 73 67
Lokalizacja i adres: 

ul. Warszawska 19, 15-062 Białystok, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

W przypadku kontaktu z pracownikami odpowiedzialnymi za Mediatekę CLZ: wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00

W przypadku korzystania z Pracowni Multimedialnej -Mediateki CLZ: wtorek-niedziela w godz. 10.00-17.00
Mediateka CLZ nie jest dostępna w poniedziałki oraz w dni ustawowo wolne od pracy (święta narodowe i religijne, zgodnie z Kodeksem Pracy)

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Anna Danilewicz

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
Koordynator
Udostępnianie: e-mail: 
danilewicz@centrumzamenhofa.pl
Udostępnianie: telefon: 
85 67 67 370
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są bezpłatnie:

1) w Pracowni Multimedialnej - Mediateki CLZ, w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury – wszystkie opracowane wywiady oraz część zdjęć; do dyspozycji użytkowników są trzy stanowiska komputerowe; większość nagrań posiada transkrypcję (w tym część również w języku angielskim i esperanto) – z możliwością skalowania wielkości napisów; interfejs intuicyjny, dostosowany również do możliwości osób starszych i z niepełnosprawnościami;

2) na stronie internetowej www.centrumzamenhofa.pl w zakładce Mediateka – obecnie online udostępniane są fragmenty nagrań, od 2017 r. dostępne będą pełne wywiady oraz 2000 skanów (zasoby będą uzupełniane sukcesywnie);

3) na profilu BOK w portalu społecznościowym Facebook oraz na kanale BOK w serwisie YouTube – fragmenty wywiadów, wybrane zdjęcia;

4) na wniosek osób prywatnych i instytucji - do projektów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych; regulamin, wniosek o udostępnienie materiałów i zasady przeprowadzania kwerend: http://www.centrumzamenhofa.pl/p,94,mediateka

Dostępność budynku: 

Budynek BOK dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

- na parkingu (wjazd od ul. Warszawskiej, parking znajduje się z tyłu budynku) jest wydzielone i oznakowane miejsce dla samochodów osób niepełnosprawnych,

- wejście główne do budynku znajduje się od strony dziedzińca, współrzędne GPS: 53°08'01.3"N 23°10'11.9"E

- podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się na lewo od wejścia głównego (patrząc od strony parkingu), wjazd od strony parkingu; klucz znajduje się w recepcji (dzwonek przy wejściu głównym powiadamiający obsługę),

- wszystkie ciągi komunikacyjne są dostępne dla zwiedzających na wózkach inwalidzkich,

- antypoślizgowe posadzki na wszystkich poziomach,

- winda umożliwiająca dotarcie na wszystkie poziomy budynku,

- brak progów w salach ekspozycyjnych i edukacyjnych,

- poręcze: na klatce schodowej,

- toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo na wszystkich piętrach.

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

BOK wykonuje kwerendy w zbiorach Mediateki CLZ nieodpłatnie, na prośbę osób indywidualnych, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Czas oczekiwania i warunki realizacji zlecenia określane są każdorazowo indywidualnie. Zamówienia na kwerendy można wysyłać listownie na adres BOK lub mailowo na adres centrum@centrumzamenhofa.pl. Wzór podania dostępny na stronie internetowej: http://www.centrumzamenhofa.pl/p,94,mediateka

Kopie materiałów archiwalnych: 

Tylko kopie cyfrowe.
Zamówienia na kwerendy można wysyłać listownie na adres BOK lub mailowo na adres centrum@centrumzamenhofa.pl. Wzór podania dostępny na stronie internetowej: http://www.centrumzamenhofa.pl/p,94,mediateka

Data powstania: 
2009
Osoby wspierające archiwum: 

Wolontariat – pomoc przy opracowywaniu zbiorów.

Instytucja sporządzająca opis: 
Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Autor opisu: 
Anna Danilewicz
Kompletność opisu: 
Całkowity