Łódzki Zarząd Wojewódzki Związek Kombatantów RP i BWP w Łodzi

Łódzki Zarząd Wojewódzki Związek Kombatantów RP i BWP w Łodzi

Archiwum Historyczne

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Związek powstał w kwietniu 1990 roku w miejsce rozwiązanego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD).

Działalność Związku głównie ukierunkowana jest na:

- kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa, umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;

- reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona interesów i uprawnień kombatanckich, otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, obrona godności i honoru członków Związku;

- popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.

- opiekowanie się cmentarzami wojennymi oraz cmentarzami, gdzie pochowani są kombatanci w ścisłym kontakcie z młodzieżą Szkół Podstawowych i harcerzami

- uczestnictwo w rocznicach i uroczystościach upamiętniających walki o niepodległość Polski, Dnia Kombatanta, a także w innych wydarzeniach powtarzających się corocznie, a mających na celu uczczenie pamięci ofiar wojny czy ofiar okresu powojennego

- działania w obronie honoru i godności Żołnierzy walczących na   wszystkich frontach II wojny światowej

- przeciwstawianie się zniekształcaniu prawdy historycznej, niszczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej.

 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Do zbiorów archiwum Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łodzi można zaliczyć następujące materiały:

1. Relacje żołnierzy uczestników wojny 1939roku - 28 teczek,

2. Relacje żołnierzy Armii Krajowej - 49 teczek,

3. Relacje żołnierzy Wojska Polskiego I-szej i II-giej Armii - 28 teczek,

4. Relacje żołnierzy Gwardii Ludowej i Armii ludowej - 25 teczek,

5. Relacje żołnierzy Batalionów Chłopskich - 18 teczek,

6. Relacje żołnierzy Szarych Szeregów - 16 teczek,

7. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - 20 teczek,

8. Relacje uczestników walk z UPA - 21 teczek,

9. Relacje Polaków żołnierzy Armii Czerwonej - 12 teczek,

10. Relacje Tajnego Nauczania - 28 teczek,

11. Relacje o eksterminacji ludności - 23 teczek,

12. Relacje o służbie zdrowia - 17 teczek,

13. Relacje więźniów obozu koncentracyjnego Gross Rosen - 4 teczek,

14. Relacje więźniów obozu koncentracyjnego Ravensbruck - 2 teczki,

15. Relacje więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen - 7 teczek,

16. Relacje więźniów obozu koncentracyjnego Oświęcim - 4 teczki,

17. Relacje więźniów obozu koncentracyjnego Dachau - 3 teczki,

18. Relacje więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof - 1 teczka,

19. Relacje więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald - 1 teczka,

20. Relacje więźniów obozu koncentracyjnego Sachsenhausen - 1 teczka,

21. Relacje więźniów obozu koncentracyjnego Majdanek - 1 teczka,

22. Relacje dzieci obozu Przemysłowa - 6 teczek,

23. Relacje uczestników organizacji „Jerzyki” - 4 teczki,

24. Relacje o Hubalu - 1 teczka,

25. Wykaz organizacji „Polska Walcząca” - 1 teczka,

26. Relacje „Synów Pułku” - 2 teczki,

27. Meldunki policji z Łowicza z okresu okupacji - 1 teczka,

28. Relacje uczestników utrwalania władzy ludowej - 3 teczki,

29. Relacje o działalności MO - 3 teczki,

30. Informacje o zbrodni katyńskiej - 1 teczka,

31. Relacje uczestnika ruchu oporu w Jugosławii - 1 teczka,

32. Relacje o powstaniu śląskim - 1 teczka,

33. Relacje o eksterminacji Żydów - 1 teczka,

34. Utwory poetyckie uczestników walki - 3 teczki,

35. Relacje żołnierzy „Dąbrowszczaków” - 1 teczka,

36. Relacje więźniów i aresztowanych - 2 teczki,

37. Relacje więźniów obozów przejściowych - 1 teczka,

38. Relacje więźniów obozów pracy - 1 teczka,

39. Relacje żołnierzy z obozów jenieckich - 2 teczki,

40. Miejsca poświęcone Pamięci Narodowej - 7 teczek,

41. Prasa konspiracyjna z okresu okupacji - 3 teczki,

42. Różne notatki prasowe - 3 teczki,

43. Materiały Komisji Historycznej Z.W. ZBoWiD - 16 teczek,

44. Materiały Kół ZBoWiD województwa łódzkiego - 1 teczka,

45. Wykazy kół ZBoWiD dzielnicy Polesie - 1 teczka,

46. Prace konkursowe - 1 teczka,

47. Książka protokołów Związku Byłych Więźniów Politycznych i Obozów Koncentracyjnych - 1 teczka,

48. Dokumenty ZBoWiD Z.W. w Łodzi (z lat 1957-1964) - 4 teczki,

49. Książka protokołów Klubu Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych - 1 teczka,

50. Dokumenty ZBoWiD w Łodzi z lat 1957-1989 - 22 teczki,

51. Dokumenty Koła Nr 2 Łódź-Śródmieście - 2 teczki,

52. Wykaz uczestników II-giej wojny światowej - 1 teczka,

53. Dokumenty Z.W. z lat 1990-1992 - 1 teczka,

54. Dokumenty Z.W. z lat 1993-2002 - 3 teczki,

55. Dokumenty uczestników I-szej i II-giej Armii Wojska Polskiego - 1 teczka,

56. Sesja naukowa studentów w Koluszkach - 1 teczka,

57. Sesja naukowa studentów w Łowiczu - 1 teczka,

58. Sesja naukowa studentów w Wieluniu - 8 teczek,

59. Sesja naukowa studentów w Nowym Mieście - 1 teczka,

60. Sesja naukowa studentów w Sieradzu - 3 teczki ( A,B,C),

61. Działania Armii Łódź- sesja naukowa,

62. Sesja naukowa w Godzianowie,

63. Dokumenty obozu koncentracyjnego w Lidicach w Czechosłowacji,

64. Dokumenty Klubu Kombatanta przy Z.W. ZBoWiD w Łodzi,

65. Ruch rewolucyjny w latach 1905-1917,

66. Prace dyplomowe uczniów szkół średnich w Łodzi- II wojna światowa,

67. Prace konkursowe młodzieży szkolnej w Łodzi pt. „Powojenne drogi żołnierzy”,

68. Prace konkursowe młodzieży szkolnej w Łodzi pt. „Mój wzór człowieka”, 69. Prace konkursowe młodzieży szkolnej w Łodzi pt. „Szlaki wojenne żołnierzy”,

70. Kroniki Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związkowych.

Katalogi i inwentarze: 

Zbiory nie są zdigitalizowane; nie pozwala na to infrastruktura Związku.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory pogrupowane tematycznie (przede wszystkim dotyczące losów mieszkańców województwa łódzkiego); sporządzona lista inwentaryzacyjna; brak szerszego opracowania zbiorów.

Stan zachowania zbiorów: 

Zbiory zachowane w stanie ogólnym dobrym (możliwe zdekompletowanie niektórych akt).

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Kazimierz Kądzielski — prezes Łódzkiego Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP
e-mail: 
agata_czajkowska@poczta.onet.pl
Telefon: 
48502107073
Lokalizacja i adres: 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18, 90-571 Łódź, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane po wcześniejszym kontakcie i umówieniu (z uwagi na wolontarystyczny charakter opieki nad archiwum). Istnieje możliwość niezakłóconej pracy w archiwum (oddzielne stanowisko do pracy). 

 

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA